spekter.no>Avtaler og ordninger>->IA-avtalen 2019 – 2022

Den nye IA-avtalen skal sette arbeidsplassen i sentrum. Avtalens virkeområder, organisering og virkemidler skal støtte det arbeidet som leder, tillitsvalgte og vernetjenesten skal gjøre på den enkelte arbeidsplass. De nasjonale målene er å redusere sykefraværet med ti prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018, samt å redusere frafallet fra arbeidslivet.

For å støtte under disse målene skal partene prioritere å arbeide med forebyggende arbeidsmiljø og lange, hyppige fravær.

IA-avtalen omfatter nå hele det norske arbeidslivet og betoner viktigheten av et godt partssamarbeid i virksomheten.

For å få bistand og støtte til arbeidet, kan virksomhetene inngå samarbeid med NAV Arbeidslivssenter. Det skal være en dokumentert dialog mellom partene i den enkelte virksomheten før NAV Arbeidslivssenter yter bistand.

Avtalepartene er videre enige om å målrette innsatsen mot bransjer og sektorer som har potensial for å redusere sykefravær og frafall. Det er sju bransjer som er prioritert i denne IA-perioden: Sykehus, sykehjem, barnehager, leverandørindustrien til olje- og gassnæringen, næringsmiddelindustrien, rutebuss og persontrafikk og bygg og anleggsbransjen.Spekter har ansvaret for å organisere opp bransjeprogrammene for to av bransjene; sykehus og rutebuss og persontrafikk.