spekter.no>Spekter mener>Tiltak for å bedre punktligheten i jernbanetrafikken og løfte attraktiviteten for toget som transportmiddel

Spekter oppfordrer Samferdselsdepartementet til å legge et entydig samlet ansvar for punktlighet i det norske jernbanenettet til Jernbaneverket, ved å presisere dette i instruksen for Jernbaneverket. Vi ber også om at departementet sammen med Jernbaneverket og de største togselskapene utformer et enkelt kompensasjonssystem, og deretter innfører en prøveordning.

Vi mener en slik prøveordning må gjelde for alle jernbanesterkninger og for alle togtilbud (både persontog og godstog), og at den må gå over minst en fireårs periode.  Etter en slik prøveperiode bør systemet og effektene av dette evalueres.