spekter.no>Hvordan få flere læreplasser i Spekters medlemsvirksomheter

Fafo har på oppdrag av Spekter studert hva som skal til for å opprette flere læreplasser. Økning i lærlingtilskuddet, informasjons- og kommunikasjonstiltak, innføring av et etableringstilskudd og organisatoriske tiltak nevnes som aktuelle.

Studien viser at det både er muligheter og hindringer for å kunne øke antall lærlinger, og det er ulike tradisjoner med å ta inn lærlinger. Noen virksomheter har ikke lærlinger i det hele tatt, og her er det en høy terskel for å etablere dette i virksomheten. Her kan eventuelt etableringstilskudd og ulike informasjons- og opplæringstiltak bidra. Potensialet synes imidlertid å være størst der det allerede er lærlinger, men hvor ordningen er lite utnyttet. I slike tilfeller vil en økning i lærlingtilskuddet kunne ha en effekt, sammen med informasjons- og opplæringstiltak.

En vesentlig hindring som er identifisert er at det hos mange virksomheter er begrensninger i organisasjonen i form av opplæringskapasitet (instruktører), og ofte er det heller ikke hensiktsmessig å ha flere enn en lærling per arbeidslag, eller lignende. Det er altså utfordringer med å øke tettheten av lærlinger mange steder. En økning i lærlingtilskuddet fra myndighetene vil sannsynligvis ha liten effekt i slike tilfeller.

Lærlingordningen er for mange en viktig rekrutteringskanal og bidrar positivt til verdiskapningen for mange virksomheter. Et sentralt spørsmål i Fafo-studien er fagopplæringens plass i virksomhetene og hvilke tiltak som kan bidra til å øke tilbudet av læreplasser (lærlinger).

Norge er helt avhengig av fagutdannet arbeidskraft i årene fremover. Samtidig vet vi at frafallet fra videregående opplæring er altfor høyt, og det er viktig at flere unge får et tilbud om læreplass. Lærlingordningen er derfor en nøkkel til å dekke arbeidskraftsbehovet fremover.
Det pågår nå et arbeid hvor Spekter og de andre partene i arbeidslivet samarbeider med myndighetene om å utarbeide en såkalt samfunnskontrakt, hvor målet er at tilgangen til læreplasser i arbeidslivet skal økes.

For å få et best mulig utgangspunkt for dette arbeidet engasjerte Spekter Fafo for å få innsikt i hvilke tiltak som eventuelt vil ha effekt, og hva våre medlemsvirksomheter er opptatt av.

I rapporten beskriver Fafo-forskerne Anna Hagen og Torgeir Nyen, fagopplæringens plass hos noen av Spekters medlemmer i ulike sektorer (Baneservice, Den norske opera, Statnett og Vestre Viken helseforetak). Dette er sammenholdt med andre forsknings- og utredningsarbeider.