spekter.no>Fører husmorlivet til deltid?
Illustrasjonsfoto: colourbox.com
Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Ny forskning viser at kontantstøtte fører til at mange kvinner velger bort yrkeslivet selv flere år etter at de ikke lenger mottar utbetalingen. Det stilles derfor spørsmål ved om også fødselspermisjonen reduserer sjansen for full yrkesdeltagelse for kvinner.

Mari Rege (Professor i økonomi ved Universitetet i stavanger) og Nina Drange (Statistisk sentralbyrå) har forsket på hvordan tid hjemme med barna i småbarnsalder påvirker fremtidig yrkesdeltagelse. Halvparten av mødrene som reduserte arbeidstiden sin som følge av kontantstøtten, var ikke tilbake i full jobb da barnet var fire år og de ikke lenger hadde krav på kontantstøtte.

Studien heter "Trapped at home: The effect of mothers' temporary labor market exits on their subsequent work career". Ved å benytte registerdata fra Statistisk sentralbyrå viser de at innføringen av kontantstøtten førte til en reduksjon i andel fulltidsarbeidende kvinner også ut over de to årene familien hadde rett på kontantstøtte.

Hennes hypotese er at kontantstøtteperioden har forsterket mors rolle i hjemmet og dermed gjort det vanskeligere å gå tilbake i fulltidsjobb. Med bakgrunn i denne kunnskapen spør Mari Rege om årsaken til kvinners deltidsarbeid ligger i den lange fødselspermisjonen, og om årene hjemme i fødselspermisjon sosialiserer mor inn i en rolle som gjør det vanskelig å gå tilbake i fulltidsjobb. Hun ønsker derfor fedrekvoten velkommen, og mener dette er et riktig steg i retningen mot en mer likestilt familiepolitikk.

Fedre med fedrekvote tjener mindre

Mari Rege har også forsket på fedrekvoten. Sammen med Ingeborg Foldøy Solli har hun analysert fedrekvoten i fødselspermisjonen og effektene på fedrenes prioriteringer, og mener å se at fedre som tar ut fedrekvoten bruker mindre tid på jobb og mer tid sammen med barna. Studien viser at fedrekvoten i fødselspermisjonen har ført til at fedre tjener 2 prosent mindre enn de ville gjort uten ordningen, og effekten holder seg i flere år etter permisjonen. Forskerne mener at lønnseffekten gjenspeiler det faktum at fedrene som benytter seg av fedrekvoten, prioriterer jobb lavere og familieliv høyere enn de ville gjort dersom de ikke tok ut sin kvote.

Les Mari Reges kronikk "Fanget i hjemmet" i Dagens Næringsliv her:
http://www.sv.uio.no/esop/forskning/aktuelt/i-media/22062012rege.html

Les studien "Trapped at home: The effect of mothers' temporary labor market exits on their subsequent work career" her:
 http://www.cesifo-group.de/portal/pls/portal/docs/1/1214845.PDF

Les studien "The impact of paternity leave on father involvement" her:
http://www.uib.no/filearchive/filetopic_ingeborg-foldoy-solli_1.pdf