spekter.no>Ny AFP fra 1.1.2011

Fra 1.1.2011 innføres en ny AFP-ordning i privat sektor. Denne skiller seg på vesentlige punkter fra gammel ordning. De viktigste endringene er at AFP blir en livsvarig ytelse og at den ikke avkortes mot arbeidsinntekt.

Det er kun AFP i privat sektor som endres ved årsskiftet 2010/2011. I offentlig sektor beholdes samme AFP-ordning, med enkelte nødvendige tilpasninger til den nye alderspensjonen fra folketrygden.

Den nye ordningen i privat sektor vil være obligatorisk for alle som er født etter 1.12.1948.

De viktigste forskjellene mellom dagens og ny AFP-ordning:

  • AFP må tas ut sammen med fleksibel alderspensjon fra folketrygden og vil da være et livsvarig tillegg til denne.
  • Man kan ha en ubegrenset arbeidsinntekt uten at pensjonen reduseres
  • Størrelsen på pensjonen er avhengig av når den tas ut, slik at jo lengre pensjonsuttaket utsettes, jo større vil årlig pensjon bli
  • Det beregnes ikke pensjonspoeng for årene 62-67 år. Dette gjelder pensjonsberegning både for perioden 62-67 år og fra 67 år.

Fullstendig informasjon finner du hos om Fellesordningen for Avtalefestet Pensjon (AFP i privat sektor).