spekter.no>Hildum-utvalget

– Den framlagte rapporten er en god situasjonsbeskrivelse og klargjøring av utfordringene. Sånn sett et veldig bra oppspill til den viktige sluttfasen med å forme NTP 2014-2023. Det er oppfølgingen som vil vise om Norge er i stand til å få toget på rett spor inn i framtida, sier direktør for sektorpolitikk i Spekter, Åge Lien.

Utvalget peker på jernbanens helt sentrale rolle i å løse utfordringen som ligger i den sterke veksten i befolkningen, spesielt i Oslo- og Østlandsregionen. I denne sammenheng tydeliggjøres behovet for en vesentlig større satsing på jernbaneutbygging og oppgradering enn vi har i dag.  Det nødvendige løftet krever en radikal endring i tankesett - og ikke en forsiktig økning i jernbanebudsjetter som vi har sett de siste årene.

Det pekes på behov for langsiktig planlegging med klare mål og tidfesting av ferdigstilte prosjekter.  Det er behov for investeringsmidler og forutsigbarhet i byggeprosjekter. Dette må håndteres enten gjennom vesentlige økninger i statsbudsjettet, eller gjennom alternative finansieringsformer.  Utvalget peker også på behovet for å organisere og gjennomføre jernbaneprosjekter på annen måte enn tidligere - for å sikre rask og effektiv utbygging og modernisering.

- Spekter har gjentatte ganger pekt på dette, og ønsker også en tilsvarende tilnærming til gjennomføring av drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Alternativer til dagens organisering gjennom Jernbaneverket er ikke tatt opp av arbeidsgruppen, men vi mener dette også bør bli tema i den videre oppfølging etter utvalgets arbeid, sier Åge Lien (bildet).

Utvalget peker videre på at dagens samfunnsøkonomiske analyser ikke belyser de samlede effekter.  Det må utvikles nye modeller for å ta hensyn til all reell samfunnsnytte.

- Dette er et svært viktig budskap som Spekter stiller seg helt bak. Politiske beslutninger må ha et riktig faglig fundament, og vi kan ikke fortsette å legge fram regnestykker vi vet er feil, sier Lien.

Det vektlegges i rapporten styrking av Jernbaneverkets kjernevirksomhet for å ivareta etatens helhetlige ansvar som den nøytrale og langsiktige aktøren.  Herunder styrking av strategisk ruteplanlegging, og rollen med å ta helhetsansvar for å sikre punktlighet i jernbanesystemet.  Spekter slutter seg fullt ut til dette.

Utvalget går spesielt inn i den krevende situasjonen for godstrafikken. Det må raskt legge til rette for å bedre rammebetingelsene for godstrafikk på sporet.  Incitamentsordninger vil være viktige, sammen med utbygging av terminalkapasitet.

Konkurransen innen jernbane er et faktum også på norske skinner, både for persontog og godstog. Spesielt for persontog vil konkurransebildet utvikle seg i de kommende årene, og slik som utvalget påpeker må det sikres grensesnitt og rammer som gir konkurranse på like vilkår.

- Spekter har til hensikt å avgi fyldig høringsuttalelse til den interessante rapporten som er presentert, sier Åge Lien.

Les mer her:
Jernbaneverket (pressemelding): Behov for langsiktig jernbanestrategi
Rapport frå arbeidsgruppe om vidare utvikling av norsk jernbane (pdf)