spekter.no>Enklere sykefraværsraportering

NAV har nå forbedret informasjonen om oppfølging av sykmeldte. NAV har lagt til rette for en løsning med elektronisk sykefraværsrapportering via bedriftenes egne lønns- og personalsystemer, og det er flere valgmuligheter når det gjelder rapporteringsmåter.

Mange arbeidsgivere lurer på når NAV kan sanksjonere. Nå er det lettere å finne svar på spørsmålene på nettsidene til NAV.

Dette er de viktigste punktene som har skapt usikkerhet:

 • Innen 9 uker sykefravær skal arbeidsgiver alltid rapportere til NAV - det er ingen unntak fra rapporteringsplikten 
 • Rapporteringsplikten gjelder alle sykmeldte, uavhengig av sykmeldingsgrad og diagnose 
 • NAV-skjema «Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker» skal alltid sendes inn 
  Oppfølgingsplan skal sendes inn hvis den er utarbeidet


Arbeidsgiver har nå tre valgmuligheter når det gjelder rapporteringsmåter:

 • Elektronisk rapportering til NAV via Altinn (uendret) 
 • Elektronisk rapportering direkte fra eget lønns- og personalsystem (ny løsning for virksomheter med lønns- og personalsystem som samarbeider med NAV)  Rapportering på papir (nytt at «Skjemaveilederen» tilbyr ett forsideark for rapporteringsskjema med oppfølgingsplan som vedlegg)   

 Se mer informasjon fra NAV her:

Forbedret informasjon om oppfølging av sykmeldte

Elektronisk sykefraværsrapportering direkte fra bedriftens lønns- og personalsystem er en viktig satsing i IA-samarbeidet. Målet er at det skal føre til at flere ressurser kan brukes på oppfølging av sykemeldte og mindre til administrasjon. Flere leverandører har utviklet tilpassede løsninger, og i løpet av september rulles dette ut til de første bedriftene.

 NAV er godt fornøyd med den nye rapporteringsløsningen
- Jeg tror det vil ha en positiv effekt på hele sykefraværsoppfølgingen i den enkelte bedrift at alle elementene ligger i bedriftens eget lønns- og personalsystem. I noen av disse systemene får lederne automatisk påminnelse om oppfølgingstidspunktene, og kan på en enkel måte rapportere til NAV innen fristen. Da unngår de også forhåndsvarsel om sanksjon pga manglende rapportering, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

Om ordningen

Nå er det mulig å sende 9-ukersrapport og oppfølgingsplan til NAV direkte fra virksomhetens lønns- og personalsystem. Målet er at flest mulig av leverandørene skal tilby tjenesten til sine kunder i løpet av høsten 2012 og våren 2013.  

Den nye løsningen blir et godt supplement til dagens direkte elektroniske innsending på nav.no/Altinn, som fortsatt vil være tilgjengelig for bedrifter uten lønns- og personalsystem.

 Hva innebærer den nye tjenesten?

 • Forenklngen ligger i å benytte bedriftens eget lønns- og personalsystem. Løsningen benytter Altinn som inngangsportal, men som bruker vil man ikke merke dette.  
 • Identifisering av bedriften og overføringen av skjemainformasjon til Altinn (og videre til NAV) sikres gjennom bruk av virksomhetssertifikater
 • Det er også utviklet funksjonalitet for å sende oppfølgingsplan elektronisk til fastlege. Denne funksjonaliteten vil bli «skrudd på» når fastlegene på sikt har fått installert elektronisk mottak av planen i sine systemer

Hvordan ta i bruk den nye tjenesten

 • Arbeidsgiverne må ta kontakt med leverandør av lønns og personalsystem
 • Systemleverandørene får nødvendig informasjon fra NAV for å installere tjenesten og tilby denne til arbeidsgiver
 • Arbeidsgiver må anskaffe et virksomhetssertifikat i samråd med sin systemleverandør
 • Kostnadene ved å ta i bruk tjenesten avhenger av virksomhetens valg av systemleverandør og virksomhetens organisering

Gevinster for virksomhetene

 • Bedre støtte for aktiv oppfølging av sykmeldte når utarbeidelse og innrapportering skjer i virksomhetens eget lønn- og personalsystem
 • Direkte rapportering til NAV, ikke nødvendig å delegere roller for pålogging i Altinn ned til alle personalledere
 • Sikkerhet for korrekt rapportering til NAV
 • Bedre oversikt over egen sykefraværsoppfølging som følge av elektronisk lagring
 • Reduksjon i administrative kostnader ved manuell håndtering og porto til postgang

 

Publisert 19-09-2012 Oppdatert 22-11-2012