spekter.no>Trenger du et klokt hode?

Spekter skal, i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene, sette i gang et pilotprosjekt som har som mål å ansette minst 5 personer med nedsatt funksjonsevne. Prosjektet skal følges av forskere og evalueres slik at erfaringene kan komme andre virksomheter til gode.

Et klokt hode uavhengig av kroppen det sitter fast på
I dag er det i følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) 78 000 ikke-sysselsatte funksjonshemmede som ønsker arbeid i Norge. 22 000 av disse er under 30 år. Denne gruppen møter store utfordringer når de skal ut i arbeidslivet, og IA avtalens mål om å øke rekrutteringen av personer med nedsatt funksjonsevne er ikke nådd.

- Spekter skal derfor gå i gang med et pilotprosjekt der vi er på jakt etter medlemsvirksomheter som har en ledig stilling, og som ønsker å få en unik sjanse til å finne en kompetent ansatt i en gruppe det kan være vanskelig å nå på egen hånd, sa spesialrådgiver Kari Saastad i Spekter på "Møteplass IA" som ble arrangert 13. juni.

 

Spekters prosjekt går ut på å finne minst 5 unge personer, som kan rekrutteres til en ordinær stilling eller et vikariat i en av medlemsvirksomhetene.  En viktig forutsetning er at virksomheten trenger arbeidskraft og at vedkommende har relevant kompetanse. Prosjektet legger opp til en konkret og praktisk tilnærming, i tett kontakt med NAV og interesseorganisasjoner, med aktiv bruk av virkemiddelapparatet. I tillegg skal prosjektet dokumenteres gjennom følgeforskning fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), og det skal utarbeides en veileder som skal kunne brukes av arbeidsgivere ved senere rekrutteringer og ansettelser.

-Målet med prosjektet er å rekruttere unge med nedsatt funksjonsevne som har behov for bistand for å komme i jobb. Vi skal også utvikle hjelpemidler som kan hjelpe både arbeidsgivere og arbeidstakere med å redusere usikkerhet og risiko, fortalte Saastad.

-Dere trenger høy kompetanse og arbeidskraft!
Øyvind Arum, som i dag er kommunikasjonsrådgiver i nærings- og handelsdepartementet, ble rekruttert via det statlige traineeprogrammet i 2007 som ga tilbud til personer med høyere utdanning og nedsatt funksjonsevne.  Han hadde svært gode erfaringer fra dette programmet, og er i dag fast ansatt.

- Hvorfor skal man ansette folk med nedsatt funksjonsevne, spurte Arum.
- Motivasjonen bør være at dere trenger høy kompetanse og arbeidskraft, og at arbeidsgivere trenger å mobilisere all den arbeidskraften som finnes, og særlig den som er høyt utdannet, avsluttet han.

Mye å hente fra NAV

Arbeidslivscoachene Fred Hammer og Silje Joteig fra NAV fortalte om hvilken hjelp og hvilke tilskudd arbeidsgivere kan få fra NAV. Fred Hammer understreket at NAV ikke kan gi et godt tilbud dersom de ikke vet hva virksomhetene trenger. - Kontakt oss dersom det er mer en dette vi bør bidra med, sa Hammer.

Bistand fra NAV

· Lønnstilskudd
Når man ansetter noen og personen ikke kan yte fullt, kan man få dekket dette i 6 mnd, noen tilfeller opp til 3 år
· Tilretteleggingstilskudd
· Tilretteleggingsgaranti
En garanti for at vedkommende og dermed også arbeidsgiver prioriteres ved saksbehandling, i hjelpemiddelsentralen m.m.
· Arbeidspraksis i ordinær virksomhet
· Mentor
Frikjøp av en arbeidskollega til å være mentor
· Funksjonsassistent
· Bistand fra arbeidslivscoah
Få veiledning, råd, undervisning og kunnskap om virkemidler som finnes

- Men det aller viktigste for en virksomhet som ønsker å ansette folk med nedsatt funksjonshemmede er å finne ut av hvilken kompetanse dere trenger. Når dere vet det, så kan vi hjelpe dere med resten! avsluttet Hammer

Vil du være med på dette unike prosjektet? Ta kontakt med Spekter.