spekter.no>Publikasjoner>Likestilling kan redusere sykefraværet

Ny forskning viser at det kan være en sammenheng mellom arbeidsdeling i hjemmet og kvinners sykefravær. Elisabeth Ugreninov i NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) har i sin doktorgradsavhandling sett på hvorvidt foreldres fordeling av ulønnet og lønnet arbeid påvirker mødres sykefravær.

Resultatene indikerer en klar statistisk sammenheng mellom foreldres fordeling av ulønnet og lønnet arbeid og mødres sykefravær. Mødre som jobber heltid og tar mesteparten av husholdsarbeidet har klart høyere sykefravær enn heltidsarbeidende mødre med en likere arbeidsdeling av husholdsarbeid.

Fedrekvoten bidrar ikke mye

Elisabeth Ugreninov har også sett på i hvilken grad fedrekvoten kan redusere mødres sykefravær i småbarnsfasen. Motivasjonen er antakelsen om at en fedrekvote vil bidra til å bedre likestillingen både i hjemmet og i arbeidsmarkedet, og dermed lette mødres byrde ved å kombinere omsorg for små barn med yrkesaktivitet, som igjen antas å redusere mødres sykefravær. Hypotesen som testes er at hvis fedrekvoten fører til en likere arbeidsfordeling hjemme vil reformen ha en reduserende effekt på sykefraværet til mødrene som omfattes av reformen sammenliknet med mødrene som ikke omfattes av reformen.

Resultatene viser at fedrekvoten foreløpig ikke har bidratt til å redusere kvinners sykefravær. Selv om tallene viser at mødre som får sitt siste barn like etter innføringen av 1993-reformen har noe lavere sykefravær enn mødre som får sitt siste barn like før innføringen av 1993-reformen, så er ikke forskjellene så store at de er statistisk signifikante.

- Kvinner sykefravær er langt høyere enn menns fravær, og det er viktig å få mest mulig kunnskap om årsakene slik at vi kan endre dette mønsteret. Derfor er denne forskingen svært viktig. Likestilling i arbeidslivet forutsetter likestilling i familielivet, og Norge trenger all den arbeidskraften vi kan få for å klare å bære velferdsstaten også i fremtiden, sier Spekters viseadministrerende direktør Anne-Kari Bratten.

Se Elisabeth Ugreninovs doktorgradsavhandling her: