spekter.no>Om Spekter>Spekter i råd og utvalg>Arbeidsgruppe om kabotasje

Samferdselsdepartementet har invitert representanter for næringen og aktuelle myndigheter til å delta i arbeidsgruppen som skal fremlegge sin rapport innen 1. mars 2014. Tore Eugen Kvalheim representerer Spekter i utvalget.

Arbeidsgruppens mandat er tredelt. For det første skal den gjøre rede for gjeldende rett på området og beskrive situasjonen i markedet. Videre skal gruppen komme med tilråding til mulige tiltak innenfor gjeldende regelverk som blant annet kan føre til bedre og mer effektiv kontroll av kabotasje. For det tredje skal arbeidsgruppen komme med anbefaling til mulige endringer i regelverket for kabotasje som kan danne grunnlag for det videre arbeidet med påvirkning av utviklingen av EØS-retten.

Tiltakene skal bli presentert i en offentlig rapport som skal inneholde:

  • En faktadel med beskrivelse av situasjonen i markedet og dagens regelverk 
  • Utfordringer i markedet og ved dagens regelverk
  • Anbefaling av mulige tiltak innenfor gjeldende regelverk, særlig med hensyn til bedre kontroll
  • Anbefaling av hvilke momenter som bør ligge til grunn for påvirkning av et eventuelt framtidig/revidert kabotasjeregelverk