spekter.no>Spent på videre oppfølging fra ny regjering

- Videreføring av handlingsregelen, tiltak som gjør det mer lønnsomt å jobbe og tilrettelegging for at flere kan bidra med å skape velferdstjenester er viktige løfter fra de borgerlige partiene, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter.

- Spekter legger til grunn at den nye regjeringen viderefører og prioriterer trepartssamarbeidet. Vi ser frem til konstruktivt og godt samarbeid for å løse viktige spørsmål for norsk arbeidsliv. Blant annet har vi felles uløste utfordringer knyttet til pensjon, inkluderende arbeidsliv og ikke minst tiltak for å møte fremtidens arbeidskraftsbehov, sier Bratten.

Handlingsreglen står fast

De fire samarbeidspartiene viderefører handlingsregelen for norsk økonomi.

- Det et positivt at det i samarbeidsavtalen er uttrykt tydelig at handlingsregelen står fast. Det er også positivt at man gjentar målene fra 2001 om at oljepengene skal brukes til investeringer i kunnskap, infrastruktur og vekstfremmende skattelettelser, sier Bratten.

Forventer endringer i arbeidslivspolitikken

Arbeidslivspolitikk er som forventet ikke et konfliktområde som måtte løses i samarbeidsavtalen mellom de borgerlige partiene.  

- Så langt vi har sett gjennom valgkamp og i partiprogram, er de borgerlige partiene enige om at arbeidslivspolitikken trenger en oppfriskning.  Jeg forventer derfor om at det kommer mer konkrete formuleringer rundt dette i regjeringsplattformen Høyre og FrP nå utformer, særlig rundt arbeidstid, sier Bratten.

Hun peker på det er på tide med en gjennomgang av arbeidsmiljøloven for å sikre at den avspeiler arbeidstakeres, arbeidsgiveres og samfunnets behov anno 2013.

- Det må blant annet bli enklere for arbeidsgiver å tilby ansatte tilpassede arbeidstidsordninger. Det vil bidra til å sikre tilgang på arbeidskraft og gjøre det mulig å tilby flere heltidsstillinger. Spekter har foreslått at det nedsettes en arbeidstidskommisjon som gjennomgår alle arbeidstidsbestemmelsene og vurderer hvordan praktiseringen av disse fungerer i dag. Det har aldri vært gjort før, og vil danne et nyttig grunnlag for å definere hvor skoen trykker mest, sier Bratten.

 Spekter mener dessuten at den nye regjeringen må ta initiativ for å implementere prinsippene fra pensjonsreformen i offentlig sektor.

- Det er uholdbart at ca. 800 000 ansatte med offentlig tjenestepensjon ikke har en pensjonsordning som stimulerer til arbeid. Også privat sektors tjenestepensjonsordninger må nå raskt tilpasses prinsippene i pensjonsreformen slik Banklovkommisjonen har foreslått, sier Bratten.

 Kritisk til reduksjon av pappapermisjonen

Spekter mener det er lite fremtidsrettet å redusere pappapermisjonen til 10 uker, slik de borgerlige nå er enige om.

- Det er velkjent at jo lenger en kvinne er borte fra arbeidet med svangerskapspermisjon, jo mindre er sannsynligheten for at hun gjeninntrer i full stilling. Likestilling i arbeidslivet forutsetter likestilling i familielivet. Derfor er det et tilbakeskritt å redusere pappapermisjonen til 10 uker, mener Bratten.

 Positivt at flere kan bidra

Samarbeidsavtalen vektlegger at finansieringen av velferdstjenester fortsatt skal være et offentlig ansvar, men man vil skape større rom for private, lokale og frivillige initiativ.

- Det er armod nok til alle. Derfor er det positivt at regjeringen vil legge til rette for at flere kan bidra med å skape gode, trygge og sikre velferdstjenester, sier Bratten.

 Vil etablere utbyggingsselskap for vei

Den nye regjeringen vil også etablere et eget utbyggingsselskap som skal løfte flere veiprosjekter og gjennomføre utbygging mer effektivt. Det skal satses mer på kollektivtrafikk i storbyene, og man vil bygge mer infrastruktur enn det som er nedfelt i nasjonal transportplan.

- Spekter har forventninger om at tiltakene i samferdselspolitikken bidrar til å sikre en stabil infrastruktur, særlig rundt de store byene, slik at folk kommer seg effektivt til jobb. Det viktigste nå er at brukernes behov ligger til grunn for all utbygging, vedlikehold og drift i samferdselssektoren, sier Bratten.

Hun håper den kommende regjeringsplattformen også vil ha ytterligere konkretisering av samferdselspolitikken.

- Spekter mener blant annet at det for kollektivtrafikken og godstrafikken på bane må legges en overordnet ruteplan for framtiden som grunnlag for dagens og morgendagens investeringer i infrastruktur. Slike investeringer må ha langsiktig finansiering og gjennomføres på en rasjonell måte, sier Bratten.