spekter.no>Nødvendige grep for å tilpasse uførepensjonen i offentlig sektor
Foto: Arbeidsdepartementet/Ilja C. Hendel.
Foto: Arbeidsdepartementet/Ilja C. Hendel.

Som følge av at det fra 1. januar 2015 innføres ny uføretrygd i folketrygden har regjeringen fremmet forslag til tilpasninger i den offentlige uførepensjonsordningen. - De endringene som signaliseres er helt nødvendige grep, sier Stein Gjerding i Spekter.

I høringsrunden sluttet Spekter seg i hovedsak til departementets forslag, men uttalte at bl.a.barnetillegget slik det i dag er utformet gir for høy kompensasjon i forhold til tidligere inntekt.

- Spekter ønsker prinsipielt en fjerning av barnetillegget og den forsiktige innstrammingen departementet foreslår i barnetillegget går derfor etter vår mening ikke langt nok, poengterer Gjerding.

Les Spekters høringssvar: Støtter forslag til ny uføreordning 

Når det gjelder den generelle dekningsgraden har departementet fulgt opp pålegget fra Stortinget om at kjøpekraften skal opprettholdes etter tilpasningen.

Sjeføkonom Stein Gjerding- Jeg registrerer at deler av fagbevegelsen mener forslaget vil innebære en klar nedgang i kjøpekraft. Dette er ikke riktig slik vi vurderer de signalene som er gitt. Forslaget innebærer at offentlig ansatte får videreført en uførepensjon som i de fleste tilfeller vil ligge vesentlig høyere enn alderspensjonen. Det er større grunn til å stille spørsmål ved om ikke uførepensjonen for offentlig ansatte fortsatt vil gi for høye ytelser, uttaler Gjerding.

Regjeringen har også signalisert at det vil bli innført en nedre grense for uførhet på 20 prosent.

- Dette er i tråd med det vi ønsker og er det samme som i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Også på andre punkter ser vi at regjeringen nå foreslår en harmonisering mot ordningene i privat sektor, noe vi er glad for. Fortsatt gjenstår imidlertid det viktigste som er en større harmonisering av alderspensjonsordningene i privat og offentlig sektor, avslutter Gjerding.

Les forslaget fra regjeringen her.