spekter.no>Publikasjoner>Arbeid – nøkkelen til integrering

Mange innvandrergrupper sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet. Dette til tross for at mange av dem er høyt utdannet og godt kvalifisert. Spekter utarbeidet i 2007 sammen med LO Stat, YS-Spekter og SAN et hefte som gir gode råd for økt integrering av innvandrere i arbeidslivet.

Arbeid er nøkkelen til integreringUtvalget har valgt en praktisk tilnærming til temaet ved å fortelle de gode historiene fra virksomheter som kan vise til resultater i sitt integreringsarbeid.

Eksemplene viser at det ikke trenger å være vanskelig å integrere mennesker med ulike kulturbakgrunner på en og samme arbeidsplass. Men det krever at ledere går foran og legger til rette for integreringen. Dessuten må både ledelsen, de tillitsvalgte og de ansatte vise vilje til å se på personer med minoritetsbakgrunn som en ressurs.