spekter.no>Spekter mener>Høringssvar: Kvalitet i opplæring

Spekters vurdering er at innholdet i dokumentet dekker de områder som er nødvendig for å lage et kvalitetssystem, men at dette blir for omfattende og lite praktisk rettet for alle de arenaer og aktører som dette systemet skal omfatte.

Spekter er opptatt av at kvaliteten i fag- og yrkesopplæringen skal være best mulig. Fagopplæringen bygger på en modell der opplæringen skal foregå på flere arenaer. Dette gjør det ekstra krevende å utvikle et helhetlig system som bidrar til god kvalitet i alle ledd. Intensjonen med systemet er god, men kanskje ikke helt realistisk slik vi ser det. Hensikten med kvalitetsvurderingssystemet er å bidra til at elever og lærlinger får relevant fag- og yrkesopplæring i et godt læringsmiljø og at flest mulig fullfører. 

Slik det nå foreligger, mener vi derfor at det er et lite egnet verktøy som virksomhetsledere, instruktører og lærlinger kan ha nytte av i sitt arbeid med å øke kvaliteten i opplæringen. 

Les hele høringgsvaret: