spekter.no>Om Spekter>Spekter i råd og utvalg>Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU)

Utvalget skal i tilknytning til inntektsoppgjørene legge fram det best mulige tallmessige bakgrunnsamaterialet og presentere det i en slik form at uenighet partene i mellom om økonomiske forhold så vidt mulig kan unngås.

Utvalget skal, når departementet ber om det, kunne klargjøre det tallmessige grunnlagsmaterial for spesielle inntektspolitiske spørsmål. Utvalget skal legge fram oppsummeringsrapporter etter inntektsoppgjør. Utvalgets utredninger avgis til Arbeidsdepartementet.

Spekters representant i utvalget er Sjeføkonom Stein Gjerding