spekter.no>Temaoversikt>Samferdsel og infrastruktur

Nasjonal transportplan (NTP) må bidra til å mobilisere mer arbeidskraft. Over halvparten av alle ansatte sier reisetid til arbeidsplassen har betydning for hvor mye de vil jobbe. Derfor må vi ha gode veier og kollektivløsninger som kan frakte folk på jobb. For å nå målet i arbeidslivspolitikken om å sikre Norge nok kvalifisert arbeidskraft, er det avgjørende å ha et velfungerende transportsystem.

Spekter er den dominerende arbeidsgiverorganisasjonen for virksomheter innen norsk samferdsel. Våre medlemsvirksomheter favner om private og offentlig eide trafikkselskaper (persontrafikk og godstransport), infrastruktureiere, bestillerorganer for offentlig kjøpt trafikk, og andre tjenesteytere innen samferdselssektoren. I tillegg har vi en bred medlemsmasse med sterke interesser tilknyttet norsk samferdsel generelt.

Sektorråd Samferdsel

Spekters sektorråd Samferdsel er et rådgivende organ for Spekters styre og administrasjon i alle saker av sektorpolitisk karakter. 

Sektorrådet legger til rette for påvirkning overfor myndighetene og rammebetingelsene innen samferdselssektoren.

Medlemmene av Spekters Sektorråd Samferdsel

Innhold

Jernbanealliansen

Spekter er med i Jernbanealliansen, sammen med arbeidstakerorganisasjoner, miljø- og trafikksikkerhetsorganisasjoner.

Jernbanealliansens formål er å øke jernbanens andel av person- og godstrafikk i Norge. 

Jernbanealliansen består av:

  • Arbeidsgiverforeningen Spekter
  • Framtiden i våre hender
  • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
  • LO Stat
  • Natur og Ungdom
  • Naturvernforbundet
  • Norsk Jernbaneforbund
  • Norsk Lokomotivmannsforbund
  • Trygg Trafikk