spekter.no>Temaoversikt>Pensjon

Spekter vil arbeide for at offentlig tjenestepensjon settes på dagsorden så fort som mulig. Målsettingen må være at pensjonsordningene i privat og offentlig sektor i større grad utvikler seg i samme retning, i tråd med målene i pensjonsreformen og på en slik måte at det letter mobiliteten i arbeidslivet.

Som deltaker i Banklovkommisjonen, vil Spekter arbeide for at det blir etablert nye tjenestepensjonsordninger i privat sektor som gir større kostnadsmessig forutsigbarhet og mindre belastning på virksomhetenes balanse (såkalte hybride pensjonsordninger).  Disse ordningene må erstatte dagens ytelsesordninger. Videre må den eksisterende innskuddspensjonsordningen fortsatt være et godt alternativ.

Innhold