spekter.no>Temaoversikt>Ledelse og medvirkning

Ledelse handler om å anvende de ressursene som er stilt til disposisjon for å nå de resultatene som forventes og kreves. De ansatte via deres tillitsvalgte er gjennom Hovedavtalen gitt en rett og en plikt til å bidra til at lederens beslutninger blir best mulig. Gode beslutningsprosesser hvor kunnskap og synspunkter kommer fram er et gode, det vil skape bedre forståelse for den beslutningen lederen tar og det vil bidra til at selve gjennomføringsprosessen får best mulig oppslutning.

Samarbeidet skal handle om å få virksomheten til å lykkes innenfor rammen av de styringsmål eieren stiller og innenfor rammen av de fullmakter topplederen har. Samarbeidet handler altså om å få fram de beslutningene som på best mulige måte bidrar til at virksomheten når de målene som ledelsen er forpliktet til å styre og lede etter.

Innhold