spekter.no>Temaoversikt>Inntektspolitikk

Inntektspolitikken er partenes ansvar. Virkemidlene som partene har til disposisjon og trepartssamarbeidet med Regjeringen er i utgangspunktet tilfredsstillende, men resultatene er ikke gode nok.

Spekter vil fortsette sitt arbeid for at frontfagets normdannende effekt styrkes og at frontfagets aktører får høyere legitimitet. Lønnsutviklingen i Norge må i årene som kommer ligge betydelig nærmere lønnsutviklingen hos våre viktigste handelspartnere enn det historien viser. Samarbeidet med de aktørene som bærer helhetsinteresser er helt sentralt og må styrkes. Særinteresser som stiller seg utenfor inntektspolitikkens mål, og anvender virkemidler som svekker partenes ansvar og effektiviteten i de maktmidlene partene har til disposisjon, må gis mindre spillerom og oppmerksomhet. 

Innenfor rammen av de mål som settes i inntektspolitikken må det gis et større handlingsrom for å kunne styre lønnstilleggene slik at kvinnenes stilling i arbeidsmarkedet styrkes.

Innhold