spekter.no>Temaoversikt>Arbeidsmarkedet>Arbeidsinnvandring

EU-utvidelsen 1. mai 2004 medførte at borgere fra ti nye EU-medlemsland fikk utvidet adgang til å ta arbeid i Norge. Dette er land med et lønnsnivå som er betydelig lavere enn i Norge. Dette ga som resultat en betydelig arbeidsinnvandring.

Innenfor rammen av treparts-samarbeidet er det etablert handlingsplan for utviklingen av et seriøst og velfungerende arbeidsliv. Ett av tiltakene var innføring av lov om allmenngjøring av tariffavtaler. Begrunnelsen for loven var knyttet til at det var viktig å forhindre at utenlandske arbeidstakere fikk uverdige arbeidsvilkår. Praksis har imidlertid forstyrret den opprinnelig hensikten. For mye av diskusjonen i dag bærer preg av at mange også vil anvende loven til å sikre at norske arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår ikke ble utfordret.

Utgangspunktet for allmenngjøringsloven er at den kun benyttes helt unntaksvis. Spekter har sammen med flere landsforeninger i NHO reagert sterkt på allmenngjøringen av Renholdsoverenskomsten og følger det opp ovenfor Allmengjøringsnemnda.

Innhold