spekter.no>Temaoversikt>Arbeidsmarkedet

I Norge har vi høy sysselsetting og lav arbeidsledighet, og arbeidsinnsatsen til den enkelte arbeidstaker bærer den norske velferden. I årene som kommer vil vi mangle arbeidskraft, og det vil bli stort press på å finne løsninger som sikrer at vi fortsatt har en velferdsstat vi kan være stolte av. Denne situasjonen må møtes på mange områder. Sykefraværet må ned, flere funksjonshemmende må i jobb og vi må ikke minst mobilisere flere til å jobbe heltid. Arbeidstidsordningene er en viktig faktor for å få dette til. Vi må i tillegg se med nye øyne på utdannings- og opplæringssystemene, slik at vi sikrer at vi har arbeidstakere med riktig kompentanse for fremtidens utfordringer.

Vold og trusler:Mange arbeidstakere utsettes for vold og trusler i forbindelse med jobben sin. Arbeidsgivere må derfor sette vold og trusler på dagsorden og arbeide aktivt med forebygging.

Les mer: www.arbeidstilsynet.no/voldogtrusler

Innhold