spekter.no>Om Spekter>Vedtekter

Sist endret på generalforsamlingen 16. juni 2020

§ 1-1 (Formål) 

Arbeidsgiverforeningen Spekter skal arbeide for å sikre fornyelse og utvikling av rammevilkår, systemer og avtaler, arbeidsformer og partsrelasjoner slik at det understøtter den enkelte virksomhets evne til å skape verdier under stadig endrede forutsetninger knyttet til kompetanse, teknologi og konkurransebetingelser.

Kjernen i Arbeidsgiverforeningen Spekters virksomhet er arbeidsgiverinteressene. I denne sammenheng kan Arbeidsgiverforeningen Spekter inngå kollektive avtaler på medlemmenes vegne.

De kollektive avtalene skal utvikles som hensiktsmessige virkemidler som understøtter og balanserer den enkelte virksomhets evne til å skape verdier og det samfunnsansvaret som hviler på partene i arbeidslivet.

Arbeidsgiverforeningen Spekter skal ivareta medlemmenes interesser. De produkter og tjenester Arbeidsgiverforeningen Spekter utvikler og leverer skal ta utgangspunkt i det enkelte medlems behov.

Gjennom organiserte bransje-/sektor-/fagnettverk mellom medlemmene, forskningsinstitusjoner og andre interessenter skal Arbeidsgiverforeningen Spekter sikre kompetansebygging og synliggjøring av medlemmenes ansvar, rolle og behov for hensiktsmessige rammevilkår.

§ 2-1 (Medlemskap) 

Arbeidsgiverforeningen Spekter bygger sin foreningsidé på at størst mulig mangfold blant medlemmene skaper det beste grunnlaget for fornyelse og nyskapning.

Som medlem av Arbeidsgiverforeningen Spekter kan tas opp virksomheter som etterspør Arbeidsgiverforeningen Spekters verdier og løsninger og som vil styrke Arbeidsgiverforeningen Spekter som interesseorganisasjon.

I tillegg til ordinære medlemmer kan spekter ta opp medlemmer som, uten å bli omfattet av Spekters arbeidsgiveransvar, ønsker å delta i Spekters sektorvirksomhet, jf. § 1-1 femte ledd. Slike virksomheter har ikke stemmerett på generalforsamlingen. Personer som er ansatt eller har tillitsverv i slike medlemmer kan ikke velges som medlemmer av Spekters styre eller valgkomité. 

§ 2-2 (Søknad om medlemskap) 

Søknad om medlemskap fremmes skriftlig for administrerende direktør. 

§ 2-3 (Medlemmenes opplysningsplikt. Taushetsplikt) 

Medlemmene plikter å gi foreningen opplysninger om arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår. Foreningen kan også kreve andre opplysninger av medlemmene som har betydning for foreningens virksomhet.

Opplysninger som foreningen har om et medlem skal bare brukes i foreningens virksomhet innenfor rammen av vedtektene. Enhver som er ansatt i, har tillitsverv i eller utfører tjenester for foreningen, plikter å hindre at uvedkommende får adgang til eller kjennskap til opplysninger som foreningen har om et medlem.

Opplysninger som foreningen har om et medlem skal bare brukes i foreningens virksomhet innenfor rammen av vedtektene. Enhver som er ansatt i, har tillitsverv i eller utfører tjenester for foreningen, plikter å hindre at uvedkommende får adgang til eller kjennskap til opplysninger som foreningen har om et medlem. 

§ 2-4 (Utmelding) 

Et medlem kan melde seg ut av Arbeidsgiverforeningen Spekter ved skriftlig melding til administrerende direktør. Utmelding som er mottatt før 1. juli i et år har virkning fra 1. januar i det derpå følgende år. Utmelding som er mottatt i andre halvår har virkning fra 1. juli det derpå følgende år. For tariffbundne medlemmer løper medlemskapet minimum ut tariffperioden. Dette innebærer at utmelding fra tariffbundne medlemmer, som skal ha virkning fra en ny tariffperiode, senest må være mottatt før 1. juli foregående år. Ingen medlemmer kan tre ut av Spekter før det har vært medlem i to år. Medlemmet er bundet av økonomiske og andre forpliktelser overfor foreningen, som ikke er oppfylt.

§ 2-5 (Bøter og eksklusjon) 

Medlem som bryter vedtektene, andre foreningsvedtak, inngåtte avtaler eller for øvrig opptrer illojalt overfor foreningen, kan av generalforsamlingen ilegges bøter eller ekskluderes.

Vedtak om eksklusjon kan bare treffes hvis overtredelsen er vesentlig og krever tilslutning fra to tredjedeler av de avgitte stemmer. Ilagte bøter tilfaller konfliktfondet.Ved eksklusjon gjelder § 2-4, tilsvarende.

§ 3-1 (Generalforsamlingens myndighet og sammensetning) 

Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ.

Generalforsamlingen består av en representant fra hver virksomhet som er medlem av foreningen.

Et medlem i foreningen kan gi et annet medlem fullmakt til å møte og stemme på generalforsamlingen. Fullmakten skal gis skriftlig og være mottatt av administrasjonen i foreningen senest 14 dager før generalforsamlingen.

§ 3-2 (Ordinær generalforsamling) 

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Styret skal varsle medlemmene om tidspunktet for ordinær generalforsamling senest tre måneder før generalforsamlingen.

Følgende saker behandles på ordinær generalforsamling:

  1. årsberetning
  2. foreningens årsregnskap og revisjonsberetning
  3. andre saker som etter vedtektene hører under generalforsamlingen eller som styret eller et medlem ønsker behandlet.

Saker som et medlem ønsker behandlet på den ordinære generalforsamlingen, må være meldt skriftlig til styret senest to måneder før generalforsamlingen.

Minst ett medlem av styret skal være ansatt i virksomhet som omfattes av myndighetsområdet til underutvalg under styret opprettet i medhold av § 6-1 tredje ledd.

§ 3-3 (Ekstraordinær generalforsamling) 

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig. Ekstraordinær generalforsamling skal også innkalles innen to uker hvis det for behandlingen av en bestemt angitt sak kreves skriftlig av minst en tredjedel av medlemmene.

§ 3-4 (Innkalling til generalforsamling) 

Styret skal innkalle til ordinær generalforsamling senest to uker før generalforsamlingen.
Til ekstraordinær generalforsamling skal det innkalles senest en uke før generalforsamlingen med mindre generalforsamlingen innkalles til behandling av en sak som etter styrets skjønn krever umiddelbar behandling.

Generalforsamlingen innkalles ved skriftlig henvendelse til alle medlemmer. Innkallingen skal angi de saker som generalforsamlingen skal behandle. Generalforsamlingen kan ikke behandle andre saker enn de som er nevnt i innkallingen med mindre samtlige tilstedeværende representanter samtykker.

§ 3-5 (Saksbehandlings- og stemmeregler) 

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder eller en annen person som styret utpeker. Den som åpner generalforsamlingen setter opp en fortegnelse over møtende representanter. Fortegnelsen skal angi (i) hvilke representanter som har fullmakt til å stemme for andre medlemmer, (ii) hvilke medlemmer som har avgitt fullmakt til de aktuelle representantene og (iii) hvor mange stemmer hver representant kan avgi, jfr. fjerde ledd.

Generalforsamlingen skal velge en møteleder. Møtelederen har ansvaret for at det føres protokoll for generalforsamlingen. Protokollen undertegnes av møtelederen sammen med to representanter som velges av generalforsamlingen.

Med mindre annet er fastsatt i vedtektene, gjelder som generalforsamlingens beslutning det som flertallet av stemmene er avgitt for. Står stemmetallet likt ved valg, avgjøres valget ved loddtrekning.

Ved avstemninger har hver representant en stemme, samt ytterligere en stemme for hver 100 arbeidstaker til og med 600 arbeidstakere i den virksomhet som han eller hun representerer. Representanter som representerer virksomhet med over 600 arbeidstakere får deretter ytterligere en stemme for hver 200 arbeidstaker til og med 1400 arbeidstakere. Representanter som representerer virksomhet med over 1400 arbeidstakere får deretter ytterligere en stemme for hver 500 arbeidstaker. Ingen representant kan stemme for mer enn 30 % av de stemmer som er representert på generalforsamlingen.

Beregningsgrunnlaget for det antall stemmer en representant kan avgi, jfr. forrige ledd, er det antall arbeidstakere som inngår i foregående års innrapportering til Arbeidsgiverforeningen Spekters lønnsstatistikk, omregnet til hele årsverk. 

Representanter som representerer virksomheter innen

  1. Samme konsern, eller
  2. samme gruppe av virksomheter som er knyttet sammen i et økonomisk og administrativt fellesskap av konsernlignende art, eller
  3. samme gruppe av virksomheter som etter lov skal fremme samme felles formål, herunder virksomheter som etter avtale med slik virksomhet yter tjenester innenfor det lovbestemte formålet, 

kan samlet ikke stemme for mer enn 30% av de stemmer som er representert på generalforsamlingen.

Ved anvendelsen av begrensningsregelen i sjette ledd gjelder følgende regel: Først reduseres stemmetallet for den eller de virksomheter innen konsernet eller gruppen som i henhold til fjerde ledd kan avgi flest stemmer, med en stemme hver.  Deretter reduseres stemmetallet for den eller de virksomheter som kan avgi nest flest stemmer, med en stemme hver. Deretter reduseres stemmetallet etter samme prinsipp for de øvrige virksomhetene innen konsernet eller gruppen inntil de stemmer konsernet eller gruppen samlet kan avgi utgjør 30% av de stemmer som er representert på generalforsamlingen. Om nødvendig foretas ytterligere reduksjon av stemmetallet for de enkelte virksomhetene innen konsernet eller gruppen etter samme prinsipp som beskrevet foran i dette ledd inntil stemmerettsbegrensningen på 30% for konsernet eller gruppen er nådd. Ved anvendelsen av reduksjonsregelen i dette ledd skal alle virksomheter innen konsernet eller gruppen ha i behold minst en stemme.

§ 3-6 (Om valgkomitéen)

Generalforsamlingen skal velge en valgkomité med fem medlemmer og fire varamedlemmer. Et av medlemmene skal være ansatt i virksomhet som nevnt i § 3-2 fjerde ledd. Generalforsamlingen skal også velge valgkomitéens leder og nestleder. Valgkomitéen skal sammensettes slik at foreningens og medlemmenes felles interesser blir ivaretatt.

Tjenestetiden for valgkomitéens medlemmer er to år. Et medlem av valgkomitéen kan ikke gjenvelges mer enn to ganger.

Valgkomitéen skal fremme forslag til generalforsamlingen om:

  1. Medlemmer og varamedlemmer til styret
  2. Styrets leder og nestleder
  3. Medlemmer og varamedlemmer til valgkomitéen
  4. Godtgjørelse til styrets medlemmer.

Valgkomiteens forslag etter tredje ledd begrenser ikke medlemmenes rett til å foreslå kandidater eller forslag til godtgjørelse.

Styret fremmer forslag om godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.

§ 4-1 (Styrets sammensetning og saksbehandling) 

Arbeidsgiverforeningen Spekter skal ha et styre på 8 medlemmer med 3 eller 4 varamedlemmer. Styret og varamedlemmene samt styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen. Begge kjønn skal være representert i styret.  Bare personer som er ansatt eller har tillitsverv hos et medlem kan være styremedlem eller varamedlem til styret. Styremedlemmenes funksjonstid er to år. Styremedlem som velges til erstatning for et styremedlem som trer ut av styret, velges for resten av det erstattede medlems funksjonstid.

Styrets leder skal sørge for at det holdes styremøter så ofte som det er behov for det. Hvert styremedlem og administrerende direktør kan kreve at det holdes styremøter.

Administrerende direktør har rett og plikt til å være tilstede i styremøtene og har rett til å uttale seg med mindre styret for den enkelte sak beslutter noe annet.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er tilstede. Som styrets beslutning gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styrets leder har stemt for.

Styrets leder sørger for at det føres protokoll fra styremøtene. Protokollen skal underskrives av samtlige tilstedeværende medlemmer av styret.

§ 4-2 (Styrets myndighet) 

Styret leder foreningen i samsvar med foreningens vedtekter og generalforsamlingens beslutninger. Styret er ansvarlig for at generalforsamlingens beslutninger blir gjennomført.
Styret representerer foreningen utad.  Foreningen forpliktes ved underskrift av styrets leder eller to styremedlemmer i fellesskap. 

Styret fastsetter hvordan søknader om medlemskap skal behandles.

Til å bistå seg i utførelsen av sine oppgaver etter disse vedtektene, kan styret opprette underutvalg som skal rapportere til styret. Minst ett av medlemmene i underutvalg under styret skal være medlem av styret.

§ 4-3 (Administrerende direktør) 

Arbeidsgiverforeningen Spekter skal ha en administrerende direktør. Styret ansetter administrerende direktør og fastsetter dennes lønns- og arbeidsvilkår. Administrerende direktør har ansvar for den daglige ledelse og representerer foreningen utad i slike saker. Han eller hun leder foreningens forhandlinger om inngåelse eller revisjon av kollektive avtaler.

Administrerende direktør skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt og utføre de oppgaver han eller hun er pålagt av styret.

Administrerende direktør skal sørge for at medlemmene får tilfredsstillende råd og bistand innenfor de rammer vedtektene fastsetter.

Til å bistå seg i utførelsen av sine oppgaver etter disse vedtektene, kan administrerende direktør opprette forhandlingsutvalg eller andre rådgivende grupper. Administrerende direktør kan gi retningslinjer for deres virksomhet, herunder fastsette at et medlem av et slikt utvalg eller gruppe kan kreve at administrerende direktør fremlegger sak under utvalgets eller gruppens saklige område for styrets leder.

§ 5-1 (Revisor) 

Foreningen skal ha en statsautorisert revisor som velges av generalforsamlingen. Revisors godtgjørelse fastsettes av generalforsamlingen. 

§ 6-1 (Forhandlinger om kollektive avtaler med arbeidstakernes organisasjoner) 

Arbeidsgiverforeningen Spekter skal på vegne av de medlemmer som deltar i forhandlingsfellesskapet føre forhandlinger med arbeidstakernes organisasjoner om kollektive avtaler som nevnt i arbeidstvistlovens § 1 nr.8.  Arbeidsgiverforeningen Spekter kan overlate til medlemmene å føre deler av forhandlingene.

Styret vedtar retningslinjer for forhandlinger om hovedavtale og overenskomst.  Før styret treffer sin avgjørelse skal spørsmålet forelegges de berørte medlemmene til drøfting på et medlemsmøte.

Arbeidsgiverforeningen Spekters styre kan for virksomheter som nevnt i § 3-5 sjette ledd nr. 3 opprette et underutvalg under styret som på vegne av Arbeidsgiverforeningen Spekter kan vedta retningslinjer og fullmakter i anledning forhandlinger om inngåelse og forståelse av tariffavtaler eller deler av slike som bare skal gjelde for medlemmene i gruppen og som ikke forhandle i den enkelte virksomhet.  Organet kan også gis myndighet til å behandle og treffe beslutning i anledning slike aktiviteter mellom partene som følger av overenskomster Arbeidsgiverforeningen Spekter er part i og som berører virksomheter som nevnt i § 3-5 sjette ledd nr. 3. Arbeidsgiverforeningen Spekters styre fastsetter nærmere instrukser om organets myndighet, saksbehandling, forholdet til Arbeidsgiverforeningen Spekters administrasjon mv.

Når lokale forhandlinger om overenskomst er avsluttet uten at en eller flere medlemsvirksomheter har oppnådd enighet med alle arbeidstakerorganisasjoner, kan administrerende direktør gi anbefaling om hvordan tvistene skal løses. Dersom berørte virksomheter motsetter seg den anbefalte løsningen, skal administrerende direktør legge saken frem for styret, som avgjør om anbefalingen skal følges.

Innebærer administrerende direktørs anbefaling at forhandlingene avsluttes i uenighet, og dette kan føre til at plassoppsigelse blir varslet, skal de øvrige medlemsvirksomhetene i overenskomstområdet underrettes om dette. Virksomhetene i overenskomstområdet kan innen en frist som fastsettes i underretningen bringe saken inn for styret i Arbeidsgiverforeningen Spekter, som avgjør saken med bindende virkning.

Bestemmelsene i de to foregående ledd gjelder ikke når overenskomstområdet bare omfatter en enkelt virksomhet eller virksomheter som nevnt i § 3-5 sjette ledd.

§ 6-2 (Myndighet til å inngå og si opp kollektive avtaler) 

Det hører under styret å treffe vedtak om å inngå og si opp kollektive avtaler som nevnt  i § 6-1.

§ 6-3 (Særavtaler m.v.) 

Dersom det i en virksomhet kan være aktuelt å forhandle om kollektiv avtale som nevnt i § 6-1 med fagforening som er medlem av en organisasjon eller sammenslutning av organisasjoner som Arbeidsgiverforeningen Spekter har hovedavtale med, men som ikke er part i overenskomst som gjelder i virksomheten, skal Arbeidsgiverforeningen Spekter underrettes uten ugrunnet opphold. Eventuelle forhandlinger føres av Arbeidsgiverforeningen Spekter, jfr. bestemmelsene i § 6-1.
Dersom det i en virksomhet kan være aktuelt å forhandle om kollektiv avtale som nevnt i § 6-1 med annen fagforening, skal Arbeidsgiverforeningen Spekter underrettes.

§ 6-4 (Konflikter) 

Forslag om plassoppsigelse i forbindelse med lockout (aktiv lockout) vedtas av de medlemmene som er part i den avtale tvisten gjelder, eller som tvisten for øvrig retter seg mot.  Vedtaket treffes på generalforsamling, og må ha tilslutning fra minst halvparten av de virksomheter som vil bli berørt, og disse virksomhetene må representere minst halvparten av de arbeidstakere som vil bli berørt av lockouten.  Vedtaket må for å være gyldig godkjennes av generalforsamlingen med 2/3 flertall.

Dersom det gis plassoppsigelse i forbindelse med streik for ansatte i Arbeidsgiverforeningen Spekters medlemsbedrifter kan styret, med 2/3 flertall vedta plassoppsigelse i forbindelse med lockout (passiv lockout) blant de medlemmer som er part i den avtalen tvisten gjelder, eller som tvisten for øvrig retter seg mot.

Vedtak om sympatilockout treffes av generalforsamlingen med 2/3 flertall. Vedtaket må for å være gyldig ha tilslutning fra minst halvparten av de virksomheter som omfattes, og disse virksomheter må representere minst halvparten av de arbeidstakere som berøres.

§ 7-1 (Medlemsavgift)

Medlemmene betaler en medlemsavgift til foreningen som fastsettes forskuddsvis av generalforsamlingen for ett år av gangen.

Medlemsavgiften fastsettes i promille av medlemmenes utbetalte arbeidslønn året forut for avgiftsåret. Medlemsavgiften kan ikke settes høyere enn 3 promille av et medlems utbetalte arbeidslønn. Generalforsamlingen kan fastsette en minstekontingent uavhengig av begrensningen i annet punktum. Generalforsamlingen kan også fastsette en særlig minstekontingent som skal betales for det året virksomheten tas opp som medlem i Arbeidsgiverforeningen Spekter.
Virksomheter som melder seg inn i løpet av året betaler forholdsmessig kontingent.

Styret kan etter søknad fra et medlem i særlige tilfelle gi medlemmet lettelse i medlemsavgiften.
Når det av hensyn til ett eller flere medlemmer er nødvendig å gjennomføre spesielle aktiviteter som faller utenfor det styret har besluttet, kan styret, i samråd med berørte medlemmer, beslutte at det skal skrives ut ekstrakontingent blant disse medlemmene for helt eller delvis å dekke utgiftene ved aktiviteten. Slik ekstrakontingent kommer i tillegg til kontingent etter annet ledd.  

§ 7-2 (Konfliktfond) 

I tillegg til medlemsavgiften betaler de medlemmene som er bundet av kollektive avtaler, som nevnt i § 6-1 som Arbeidsgiverforeningen Spekter er part i, bidrag til et konfliktfond.  Bidragets størrelse fastsettes av generalforsamlingen.  Konfliktfondet skal anvendes til erstatning til medlemsbedriftene i tilfelle streik eller lockout etter reglene i §§ 7-4 og 7-5.

Virksomheter som har sine inntekter basert på offentlige vedtak og bevilgninger, er ikke omfattet av bestemmelsene om konfliktfond. Det samme gjelder andre virksomheter som på grunn av sin art eller finansiering ikke vil få sine inntekter redusert som følge av en konflikt. Disse virksomhetene kan imidlertid melde seg inn i fondet dersom de finner det hensiktsmessig.
Medlemmer som ikke er bundet av slike kollektive avtaler som nevnt i første ledd, kan også betale inn til Arbeidsgiverforeningen Spekters konfliktfond dersom de mener det er hensiktsmessig å være omfattet av ordningen.

Konfliktfondet tilføres:

a) bidrag som nevnt i første ledd,
b) ekstrakontingent i henhold til § 7-3
c) fondets finansinntekter

Fondets midler skal holdes atskilt fra Arbeidsgiverforeningen Spekters øvrige midler og anbringes på bankkonto eller på annen måte med tilsvarende sikkerhet, og på en slik måte at midlene er tilgjengelige når arbeidskamp kan bli aktuelt.

§ 7-3 (Ekstrakontingent) 

I forbindelse med arbeidsstans kan ordinær eller ekstraordinær generalforsamling gi styret fullmakt til å utskrive ekstrakontingent til konfliktfondet for medlemmer som ikke omfattes av arbeidsstansen. Slik fullmakt gjelder frem til neste ordinære generalforsamling. Ekstrakontingenten må ikke overstige et halvt års ordinær kontingent til fondet for hver måned stansen varer.

§ 7-4 (Erstatning fra konfliktfondet) 

I tilfelle streik eller lockout er medlemmer som har betalt minst ett års kontingent til konfliktfondet, berettiget til erstatning så langt fondets midler rekker. Hvis medlemmet vesentlig kan bebreides en arbeidsstans eller dens fortsettelse, kan styret nedsette medlemmets rett til erstatning eller la retten til erstatning falle helt bort.

Erstatning fra fondet utgjør for hver dag arbeidsstansen varer 2 - to - promille av utbetalt arbeidslønn foregående år (kontingentgrunnlaget).
I forbindelse med lovlige konflikter kan styret i særlige tilfeller vedta at erstatningen etter foregående ledd skal forhøyes.  Vedtak om forhøyet erstatning må være truffet før arbeidsstansen iverksettes, og må ikke overstige 4 - fire - promille av utbetalt arbeidslønn foregående år.
Styret kan gi forhåndstilsagn om erstatning etter denne paragraf.

Omfatter arbeidsstansen ikke hele virksomhetens arbeidsstokk, blir erstatningen beregnet i forhold til stansens omfang.

I tilfeller hvor de alminnelige erstatningsregler virker urimelige, kan styret fastsette erstatningen. 
Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for beregning av erstatningen.
Medlem som ikke har innbetalt medlemskontingent eller kontingent til fondet innen 4 uker etter påkrav, har ikke rett til erstatning.

Krav om erstatning må fremsettes senest 3 måneder etter arbeidsstansens opphør.

§ 7-5 (Vedtak om begrensning eller bortfall av erstatning i særlige tilfeller) 

Generalforsamlingen kan med 3/4 flertall beslutte at erstatning under generalstreik, generallockout eller lignende omfattende arbeidsstans skal nedsettes eller helt bortfalle.

I særlige tilfeller kan generalforsamlingen med 3/4 flertall beslutte at erstatningen til medlemmer som kommer i streik eller lockout helt eller delvis skal bortfalle. Slikt vedtak kan treffes for høyst ett år av gangen, og får virkning på arbeidsstans som finner sted i den tid vedtaket gjelder. Styret treffer nærmere beslutning om gjennomføring av slike vedtak. Styret kan i slike tilfeller gis adgang til å yte medlemmene lån. Slike lån bør i alminnelighet ikke overstige det beløp vedkommende bedrift ville ha fått i erstatning i henhold til § 7-4.

§ 8-1 (Vedtektsendringer) 

Beslutning om å endre vedtektene fattes av generalforsamlingen. Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmer. 

§ 8-2 (Oppløsning) 

Generalforsamlingen treffer vedtak om oppløsning av foreningen. Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmer. Forslag om oppløsning må være meldt skriftlig til medlemmene senest to måneder før generalforsamlingen.

Ved oppløsning skal foreningens midler etter nærmere vedtak av generalforsamlingen overføres til en annen organisasjon som viderefører foreningens formål. Hvis en slik organisasjon ikke finnes, disponeres midlene til annet formål etter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.