spekter.no>Om Spekter>Styringsstruktur>Underutvalg helse

På områder hvor grupper av medlemmer har særskilte interesser, er det lagt til rette for egne beslutningsprosesser ved at styret delegerer beslutningsmyndighet innenfor definerte områder.

Underutvalg Spekter-Helse er gitt myndighet til å vedta retningslinjer og fullmakter i anledning forhandlinger om inngåelse og forståelse av landsomfattende, forbundsvise deler av overenskomstene og særavtaler på landsomfattende nivå innenfor virksomheter som omfattes av lov om helseforetak.

Spekter-Helse har fire medlemmer med varamedlemmer. De fire medlemmene er de administrerende direktørene ved de fire regionale helseforetakene.

Styrets underutvalg, helse:

  • Lars Vorland, administrerende direktør ved Helse Nord RHF
  • Herlof Nilssen, administrerende direktør ved Helse Vest RHF
  • Stig Slørdahl, administrerende direktør ved Helse Midt-Norge RHF
  • Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør ved Helse Sør-Øst RHF
  • Stein Kinserdal, administrerende direktør ved Sykehuset Vestfold HF
  • Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør ved Helse Stavanger HF
  • Grethe Aasved, administrerende direktør ved St Olavs Hospital HF
  • Hulda Gunnlaugsdottir, administrerende direktør ved Helgelandssykehuset HF