spekter.no>Om Spekter>Spekter i råd og utvalg>Rådet for Arbeidstilsynet

Rådet for Arbeidstilsynet ble etablert etter at styret for Arbeidstilsynet ble nedlagt mars 2003.

Rådet er et rådgivende organ for Arbeidstilsynet med fire års funksjonstid. Rådet ledes av direktøren for Arbeidstilsynet, og sentrale temaer i rådet skal være: 

  • Arbeidsmiljøsituasjonen i Norge og utviklingen av denne 
  • Viktige tiltak, aksjoner/kampanjer mv i Arbeidstilsynet 
  • Regelverksutvikling 
  • Mulige samarbeidstiltak mellom Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet

Rådet for Arbeidstilsynet skal sikre dialog mellom arbeidstilsynet som myndighetsutøver og partene i arbeidslivet som representanter for virksomheter og arbeidstakere. Gjennom deltagelse i rådet er det blant annet anledning for Spekter å gi innspill og kommentarer til arbeidstilsynets arbeid basert på erfaringer fra våre medlemsvirksomheter.

Spekters representant i rådet er: Fagsjef Olav Kvam

Varamedlem: Fagsjef i Spekter, Anne-Turid Wikdahl