spekter.no>Om Spekter>Spekter i råd og utvalg>Faglige råd for fag- og yrkesopplæringen

Spekter er som en av partene i arbeidslivet, medlem i Samarbeidsrådet for yrkesopplæringen (SRY) og relevante faglige råd. 

Kompetanse på videregående nivå er viktig for en stor del av Spekters medlemsvirksomhetene. Dette er bakgrunn for Spekters engasjement i utvikling av fag- og yrkesopplæringen.

SRYs og faglig råds mandat er regulert Opplæringsloven §§ 12-1 og 12-2. Der heter det blant annet at SRY skal hjelpe departementet med råd og initiativ for å fremme fag-og yrkesopplæringen. Videre står det at hvert fag eller fagområde som skal ha læretid i bedrift, skal være knyttet til et faglig råd. Oppnevningen av medlemmer i SRY og faglig råd skjer for en periode på fire år. I begynnelsen av september var det oppstart av en ny fireårsperiode.   

På grunnlag av medlemsvirksomhetenes behov for kompetanse, har Spekter bedt om plass i fem av de ni faglige rådene. Det er Faglig råd for Helse og oppvekstfag, Faglig råd for Elektro, Faglig råd for Service og samferdsel, Faglig råd for design og håndverk og Faglig råd for Naturbruk.   

Spekters representanter i de faglige rådene har til daglig sitt virke i en av Spekters medlemsvirksomheter. De inviteres til nettverksmøter med Spekter tre til fire ganger i året, for å drøfte egen rolle i rådet og ellers felles utfordringer.   

Spekters representanter i de ulike rådene:

Kari Hoff Okstad, spesialrådgiver i Spekter er medlem i Samarbeidsrådet for yrkesopplæringen (SRY)
Trond Bergene, spesialrådgiver i Spekter er varamedlem.  

Lise Fjeld i er medlem av Faglig råd for Design og håndverk.
Lise jobber som kostymesjef ved Oslo Nye Teater. Hun er opptatt av de små og verneverdigfagene fortsatt skal ha en plass i utdanningen. Oslo Nye teater har for tiden en lærling.   

Inger Johanne Sveen er medlem av Faglig råd for naturbruk.
Inger Johanne jobber i Norges Bondelag med blant annet kompetanse og utdanning. Norges Bondelang er opptatt av at det skal være en god grunnleggende utdanning i videregående skole, både for framtiden bønder og arbeidstakere i praksis landbruk, og av at studieforberedende naturbruk er utdanning for framtiden rådgivere, lærer og forskere innen landbruk.  

Inge Bjerklund er varamedlem i Faglig råd for naturbruk. Inge er ansvarlig for utvikling og kompetanse i Felleskjøpet Agri. Fagopplæring er viktig for Felleskjøpet og de ønsker å bruke sin rolle i faglig råd til å styrke fagopplæringen.  

Rolf Næss er medlem i Faglig råd for elektro.
Rolf er til daglig kvalitetssjef og opplæringsansvarlig i Relacom AS. Relacom har ca 1900 ansatt over hele landet og har mellom 100 og 150 lærlinger. Han har selv balgrunn som fagarbeider innen telekommunikasjon, og har arbeidet med opplæring av fagarbeidere i en årrekke. Rolf har takket ja til sin tredje periode som Spekters representant i faglig råd.   

Svein Arne Bergh er medlem av Faglig råd for service og samferdsel.
Svein Arne er til daglig seniorkonsulent i konsernstaben i Nettbuss. Nettbuss er Norges største busselskap med ca 6500 ansatte, og ca 4600 årsverk.

Olav Østebø er medlem av Faglig råd for helse og oppvekstfag. Olav er assisterende ambulansesjef og beredskapskoordinator i Helse Stavanger HF  - Stavanger Universitetssjukehus. Han har bred erfaring med fagutvikling, har vært medlem av prøvenemnd og sitter i den nasjonale klagenemnden for ambulansefaget. 

Nina Lystad, Sophies Minde Ortopedi AS, er varamedlem til faglig råd for helse og oppvekstfag.