spekter.no>Om Spekter>Spekter i råd og utvalg>Fagskoleutvalget

Det er oppnevnt et offentlig utvalg som skal gjennomgå fagskolesektoren. Utvalget skal gi endelig rapport i form av en NOU senest innen utgangen av 2014.

  • Utvalget skal se på hvordan det best kan legges til rette for at studenter på en hensiktsmessig måte kan bevege seg mellom fagskoler og høyskoler og universiteter.
  • Utvalget skal gjøre en vurdering av hva det betyr at fagskoleutdanningen skal være yrkesrettet.
  • Utvalget vil kunne se på opptaksgrunnlag, herunder fagbrev og generell studiekompetanse samt læringsutbytte.
  • Det vil være aktuelt å endre betegnelsen fagskolepoeng etter at utvalget har foretatt en nærmere gjennomgang.
  • Utvalget skal vurdere dagens finansieringsordning for fagskoler og utrede alternative modeller for gjeninnføring av statlig finansiering av fagskolene

Utvalget skal ledes av professor Jan Grund, og Spekter er representert i utvalget ved spesialrådgiver Trond Bergene.

Mer informasjon om Fagskoleutvalget finnes på regjeringen.no.