spekter.no>Kurs og konferanser>Mer styring i stort og mindre i smått? - Statens sektorpolitiske styring

Spekter inviterer til et frokostmøte hvor statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem i Nærings- og fiskeridepartementet vil orientere om eierskapsmeldingen og hvor professor Tom Colbjørnsen vil presentere sin nye rapport. I tillegg vil vi få innlegg og/eller kommentarer fra tidligere departementsråd i Samferdselsdepartementet Eva Hildrum, tidligere statsråd og stabssjef ved SMK, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, konsernsjef i Vygruppen, Geir Isaksen, og Spekters leder Anne-Kari Bratten.

Se direkte:

Tid: torsdag 30. januar 2020, kl 8:15 - 10:00. Registrering og enkel servering fra kl 8:00
Sted: Hotel Bristol, Oslo

Møteleder: Terje Svabø

Meld deg på: Påmeldingskjema

Om frokostmøtet:

Eierskapsmeldingen som Næringsministeren la frem i november signaliserer at rammene for statens eierutøvelse ligger fast. Samtidig ser vi at sektorstyringen varierer. Sektorstyring er mer enn eierstyring. Det innebærer også bruk av regulering og økonomiske virkemidler.

Våre medlemsvirksomheter er sentrale aktører innen sektorer som helse, samferdsel og kultur. Dette er tre sektorer med helt forskjellige styringsprinsipper. Hvorfor er det slik?

Vi har bedt professor Tom Colbjørnsen om å se nærmere på hvordan staten utøver politisk styring i de tre sektorene, hvilke virkemidler som er tatt i bruk, hvorfor de brukes og hvordan det har utviklet seg over tid.

Dette har resultert i rapporten «Og bakom synger Stortinget – Statens sektorpolitiske styring». Rapporten er basert på intervjuer med 18 statlige toppledere som har eller har hatt sentrale roller i statens sektorstyring. 

I den nye eierskapsmeldingen «Statens direkte eierskap i selskaper – Bærekraftig verdiskaping» understrekes det at eierskapsprinsippene videreføres og statens begrunnelse for eierskapet og forventninger til selskapene tydeliggjøres. Er det mulig å tydeliggjøre forventninger og samtidig «styre mer i stort og mindre i smått»?

Kontakt:
Svend Dahl, spesialrådgiver i Spekter, svend.dahl@spekter.no
Praktiske spørsmål: konferanse@spekter.no