spekter.no>Spekter mener>"Ledertrøyen er ikke på deling" - DN

-Arbeidsgiver kan ikke abdisere fra ansvaret. Ledelsen har ansvar for både pasientsikkerhet og sikkerhet på jernbanen. Tariffavtaler egner seg for lønns- og arbeidsvilkår, ikke for bestemmelser som svekker ledelsens mulighet til å ivareta sitt sikkerhetsansvar. Å forhandle om slikt, er en sikkerhetsrisiko i seg selv, skriver Anne-Kari Bratten i DN.

Innlegg av Anne-Kari Bratten i Dagens Næringsliv 10. oktober 2016

I skrivende stund gjennomfører Legeforeningen og Lokomotivmannsforbundet streiker som ikke dreier seg om tradisjonelle lønns- og arbeidsvilkår, men om å tariffeste bestemmelser som svekker ledelsens mulighet til å ivareta sitt ansvar for tjenestetilbud, sikkerhet og arbeidsmiljø. Fagforeningene krever til og med å kunne streike annethvert år dersom de selv får behov for å endre disse bestemmelsene.

Det er ikke uten grunn at Spekter på vegne av henholdsvis helseforetakene og NSB/ CargoNet har sagt nei til kravene. Lokomotivmannsforbundet har krevd at det skal stå utførlig i tariffavtalen hvilken kompetanse en togfører skal ha. NSB/ CargoNet er helt enig i at det må være kompetansekrav til de som skal kjøre tog eller arbeidsmaskiner på jernbanen, men mener myndighetene må fastsette kravene. Akkurat slik myndighetene gjør det for at noen skal få autorisasjon som eiendomsmegler, veterinær eller revisor.

Samferdselsdepartementet har gitt Jernbanetilsynet frist ut året med å samarbeide med aktø- rene på jernbanen, også fagforeningene, om hvordan kravene skal utformes. Likevel streikes det. Fagforeningen sier på hjemmesiden at «Fagmiljøer må bestemme utdanning. Ikke direktører og økonomer», og trekker sikkerhetskortet som begrunnelse for sitt krav.

Det som ikke nevnes, er at det er arbeidsgiver, i dette tilfellet NSB og CargoNet, som har ansvar for sikkerheten. Det er lederne, eller det Lokomotivmannsforbundet kaller «direktører og økonomer», som blir stilt juridisk til ansvar dersom sikkerhetssystemene ikke fungerer. Sikkerhetsansvaret kan ikke outsources eller delegeres til fagforeningen.

Jernbaneselskapene står overfor en ny hverdag etter at Stortinget vedtok jernbanereformen. Våre folkevalgte ønsker økt konkurranse om å få operere på jernbanestrekningene. NSB har operert på norske jernbaner siden 1883. Skal de lykkes i konkurransen og bevare arbeidsplassene, må de være best. Selskapets sterke sikkerhetskultur, en solid lokomotivførerutdanning og en imponerende historie med lav ulykkesfrekvens, vil være et fortrinn.

I sykehusene streiker Legeforeningen for sitt krav om å få inn en ny bestemmelse i tariffavtalen om hvordan arbeidstiden skal organiseres. Dette vil begrense arbeidsgivers muligheter til å planlegge driften i sykehusene ut fra det som er det beste for pasientbehandlingen. Legeforeningen krever at arbeidsgiver bare skal ha ett valg for hvordan arbeidsplaner skal settes opp. Dersom alternativ organisering skal benyttes, må dette velsignes av de tillitsvalgte. Det er selvsagt ikke mulig. Det er arbeidsgiver, sykehusledelsen, som har ansvar for pasientbehandlingen, for arbeidsmiljøet og belastningen på den enkelte lege.

Også i denne konflikten drar fagforeningen sikkerhetskortet. «En sliten lege er en farlig lege», sier de streikende. Det er arbeidsgiver enig i, men for å unngå at legene blir slitne og dermed en risiko i pasientbehandlingen, må arbeidsgiver ha myndighet til å organisere arbeidet, selvsagt innenfor tariffavtalens allerede avtalte grenser og etter alle de omfattende medvirkningsbestemmelsene som både loven og tariffavtalen anviser. Og de er ikke få. Sykehusene kan ikke delegere til de tillitsvalgte å si ja eller nei til endring i arbeidsplaner dersom ledelsen mener planene må endres for å ivareta sikkerheten.

Ledertrøyen er ikke på deling. Arbeidsgivere som tar de ansatte og deres organisasjoner med på råd og lytter til deres erfaringer og vurderinger, vil lykkes med å skape fremtidens arbeidsplasser der de ansatte trives og utvikles. Men til syvende og sist er det, som det også står i loven, ledelsen som har ansvar både for pasientsikkerheten, for sikkerheten på jernbanen og for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Arbeidsgiver kan ikke abdisere fra ansvar og myndighet ved å henvise til en tariffavtale. Tariffavtaler egner seg for lønns- og arbeidsvilkår, ikke for bestemmelser som svekker ledelsens mulighet til å ivareta sitt sikkerhetsansvar. Å forhandle om slikt, er en sikkerhetsrisiko i seg selv.