spekter.no>Spekter mener>Oppgaver nok til alle
  • Faksimile fra Dagens Næringsliv 5. september 2013.
    Faksimile fra Dagens Næringsliv 5. september 2013.

- Man kan ikke unnlate å sikre gode tjenester til innbyggerne fordi noen kan komme til å tjene penger på det, skriver Hilde Britt Mellbye i Norlandia Care Group og Lars Haukaas i Spekter i DN 5. september.

Ingen er uenig i at offentlige midler skal brukes til det beste for fellesskapet. Men man kan ikke unnlate å sikre gode tjenester til innbyggerne fordi noen kan komme til å tjene penger på det. Et godt og innovativt samspill mellom private og offentlige aktører er avgjørende for at vi også i fremtiden skal ha gode, trygge og forutsigbare velferdstjenester.

Det bør derfor ikke gå kaldt nedover ryggen på folk når private aktører også anvendes for å levere velferdstjenester. Målet om full barnehagedekning hadde for eksempel aldri blitt en realitet uten et slikt samarbeid.

Tidligere Ap-statsråd Gudmund Hernes påpekte i DN 16. august at «Den norske modellen trenger service og realitetsoppgradering». Han tok klokelig til orde for å tenke nytt og annerledes for å opprettholde gode velferdsordninger. Et av virkemidlene han tok til orde for, er hverken nytt eller annerledes, nemlig at offentlige og private aktører bidrar i den offentlige velferdsproduksjonen.

I dag stilles det ikke lenger spørsmål ved at private firmaer rengjør skoler, håndterer søppeltømming eller fører regnskapene for en forvaltningsvirksomhet. Det er legitimt å anvende private konsulenter i et offentlig it-prosjekt. Ingen reagerer når private entreprenører bygger veier, jernbane eller skoler. Ingen reagerer på at det er private aktører som leverer alt forbruksmateriell som anvendes i offentlig sektor.

Samtidig oppstår det fremdeles ideologiske sverdslag når private aktører får oppdrag fra det offentlige innen helse og omsorg. Samtidig vet vi at nærmere 70 prosent av innbyggerne mener private tilbud er et viktig supplement for å sikre gode helse- og omsorgstjenester. Hele 42 prosent mener dessuten at private i større grad enn i dag skal levere tjenester til norsk helsevesen i tiden fremover. Det kommer frem i en befolkningsundersøkelse Opinion Perduco utførte på oppdrag fra Arbeidsgiverforeningen Spekter i 2012.

Spørsmålet er ikke om vi trenger private aktører til å bidra i offentlige tjenesteproduksjon, men hvordan dette kan gjøres på en best mulig måte. Det er mer enn nok oppgaver til alle. Vi blir flere eldre, våre forventninger til kvalitet på tjenestene er økende, og den medisinsk-teknologiske utviklingen gjør at vi behandler stadig flere lidelser.

I sum setter dette vårt velferdssamfunn under et kraftig press.

Derfor er det avgjørende at vi får til et vellykket samarbeid som baseres på gjensidig respekt og forståelse for likheter og ulikhet. Uansett om en virksomhet har en privat, offentlig eller ideell aktør som eier, skal det leveres høy kvalitet til brukerne. Penger skal anvendes rasjonelt og effektivt, og aktørene må delta i det organiserte og seriøse arbeidslivet. Når disse faktorene er tilstede, ligger det også godt til rette for å anvende konkurransevirkemiddelet for å tilby best mulig tjenester.

Det er sjelden noen blir dårligere av å konkurrere med andre som gjør tilsvarende oppgaver. Vi må ikke glemme at konkurranse inspirerer og som regel trekker det beste ut av folk og bidrar til viktige innovasjoner.

I 2060 vil det bare være 1,7 yrkesaktive bak hver pensjonist. Det betyr at kompetansen må brukes enda smartere og mer rasjonelt enn i dag. Da må vi gjøre det økonomisk attraktivt for private å bidra. Ansatte skal ha lønn, og eierne forventer selvsagt avkastning på investert kapital. Det gjelder alle private aktører, uavhengig av om de bygger veier, leverer konsulenttjenester, leier ut vikarer, har pedagogiske oppgaver overfor våre barn, eller om de bidrar til at våre eldre får en god og trygg alderdom.

Innlegg i Dagens Næringsliv 5. september 2013 av Hilde Britt Mellbye, konsernsjef i Norlandia Care Group as, og Lars Haukaas, prosjektdirektør i Arbeidsgiverforeningen Spekter.