spekter.no>Spekter mener>Krever InterCity-tog raskt

Samfunnet vil spare 22 milliarder kroner på å bygge ut InterCity-tog på Østlandet så snart som mulig. Det viser beregninger fra Oslo Economics. - Bedre transportmuligheter vil gjøre at folk jobber mer, sier adm. dir. i Spekter, Lars Haukaas.

Krever intercitytog raskt DN 29. mars 2012

Dagens Næringsliv har i dag en sak om hvordan investeringer og utbygging av samferdsel kan bidra til å mobilisere mer arbeidskraft i Norge i årene fremover. I saken har DN bl.a. intervjuet Spekters administrerende direktør Lars Haukaas. Les utdrag under, eller les hele saken i DN her (pdf).

 Arbeidsgiverforeningen Spekter mener befolkningen rundt Oslo bør få et raskere og mer effektivt jernbanenett så raskt som mulig, og ikke først i 2046 som tenkt.

- Vi tror det er få prosjekter som kan gi så høy nytte, sier administrerende direktør Lars Haukaas i Spekter.

Han mener en rask togutbygging i Oslo-området blant annet vil gi økt tilgang på arbeidskraft, i tillegg til bedre klima. Dermed må utbyggingen prioriteres, mener Spekter.

Økt nytte

Tradisjonelle samfunnsøkonomiske beregninger viser at en full utbygging av intercitystrekningene rundt Oslo ikke er lønnsomt, og i nasjonal transportplan vil en utbygging først være ferdig i 2046. Men de klassiske lønnsomhetsberegningene er altfor snevre, og tar ikke hensyn til blant annet hvordan bedre transportmuligheter kan gjøre at folk jobber mer, påpeker Haukaas.

På en konferanse i dag legger han frem en ny beregning som viser stor nettogevinst av å bygge ut dagens strekninger mellom Skien og Lillehammer og mellom Halden og Oslo, i tillegg til å bygge ny trasé mellom Oslo og Hønefoss over Sundvollen (se grafikk).

- Den kost-nytte-modellen man vanligvis benytter er ganske snever og ender opp med at de aller fleste samferdselsprosjekter er ulønnsomme. Men alle er enige om at den er for snever og ikke gir et riktig bilde av total nytte, sier Haukaas.

De nye beregningene, som er utarbeidet for Spekter av analyseselskapet Oslo Economics, anslår en gevinst for samfunnet på 48 milliarder kroner dersom det foreslåtte tognettet står ferdig innen 2046. Hvis utbyggingen isteden gjennomføres så raskt som Jernbaneverket mener er mulig, kan nettet stå ferdig i 2023. Da vil gevinsten for samfunnet isteden være 70 milliarder kroner. Gevinsten ved å forsere er dermed anslått til 22 milliarder kroner.

Flere i jobb

Muligheten til å mobilisere arbeidskraft gjør at Spekter presser på for en raskere togutbygging. En spørreundersøkelse Spekter har fått gjennomført blant nordmenn viser at over halvparten av de spurte svarer at reisetiden har stor betydning for hvor mye de jobber og for viljen til å skifte jobb.

- Vi kan ikke ha det sånn at folk jobber deltid fordi vi ikke klarer å bygge ut kollektivnettet der folk bor, sier Haukaas.

I tillegg til gevinsten ved å mobilisere arbeidskraft, tar beregningene hensyn til ventede befolkningsveksten rundt Oslo.

- Befolkningen i Oslo og Akershus øker med 68 personer hver eneste dag i hele året. I 2060 vil halvparten av Norges befolkning bo i Oslo-regionen. Vi må sørge for at det blir mulig å få dem på jobb. Alle kan ikke bo i Oslo 3, sier Haukaas.

Les saken i Dagens Næringsliv 29. mars 2012 her (pdf).