spekter.no>Spekter mener>Offentlige virksomheter er best: Over halvparten har ansatte med nedsatt funksjonsevne

Pressemelding: I en undersøkelse fra Arbeidsgiverforeningen Spekter utført av Opinion Perduco sier over halvparten av de spurte lederne i offentlig sektor at de har ansatte med nedsatt funksjonsevne, mens det tilsvarende tallet i privat sektor er 15 prosent. Det er helse- og sosialvirksomhetene som har de aller beste resultatene. I den sektoren oppgir hele 53 prosent av lederne at de har ansatte med nedsatt funksjonsevne.

- Norge trenger all den arbeidskraften vi kan få. Vi er glade for at våre medlemsvirksomheter tar oppgaven med å ta i bruk kompetansen til de med redusert funksjonsevne på alvor, sier Spekters viseadministrerende direktør Anne-Kari Bratten i en pressemelding i dag.

Det er størrelsen det kommer an på

Undersøkelsen viser at andelen ansatte som har nedsatt funksjonsevne er stigende med stigende bedriftsstørrelse. Blant virksomhetene med 250 ansatte eller flere oppgir 70 prosent at de har ansatte med nedsatt funksjonsevne, mens det tilsvarende tallet blant virksomhetene med 1-4 ansatte kun er 9 prosent.

- Det er 78 000 funksjonshemmede som ønsker arbeid i Norge i følge SSB, og 22 000 av disse er under 30 år. Når vi vet at det er så mange med redusert funksjonsevne som vil jobbe, er det åpenbart at arbeidslivet har ansvar for å legge til rette for dette. Særlig har de store virksomhetene et ansvar, og jeg er glad for at mange av disse er ansvaret bevisst, understreker Bratten.

Pengetilskudd nytter

Undersøkelsen viser også at virksomhetene har mest tro på tiltak som bidrar til å redusere/subsidiere kostnadene for virksomhetene ved å ansette folk med redusert funksjonsevne. Tre av de fire tiltakene som respondentene rangerer høyest dreier seg om nettopp dette.

Det er også slik at virksomhetene som i dag allerede har ansatte med nedsatt funksjonsevne i vesentlig større grad har tiltro til at subsidiering og tilskudd er tiltak som vil føre til flere ansettelser (av personer med nedsatt funksjonsevne) enn virksomheter som i dag ikke har ansatte med nedsatt funksjonsevne.

- Arbeidsgiverforeningen Spekter vil fortsette vårt arbeid for å øke oppmerksomheten rundt den uutnyttede arbeidskraftsressursen funksjonshemmede representerer.  Blant annet er det viktig å sørge for at virksomhetene vet hvilke tiltak og ordninger som allerede finnes for å bistå arbeidsgiverne, sier Bratten.

Regjeringen med viktig jobbstrategi

Regjeringens jobbstrategi retter seg mot unge under 30 år med nedsatt funksjonsevne som trenger bistand for å komme i jobb.

- Arbeidsgiverforeningen Spekter støtter Regjeringens jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne, spesielt når det gjelder tiltak som legger forholdene til rette for at arbeidslivet får tilgang på mer arbeidskraft og etterspurt kompetanse, sier Bratten.

Fakta om undersøkelsen

  • Undersøkelsen er gjennomført i Opinion Perducos lederpanel.
  • 1306 ledere i privat og offentlig sektor har besvart undersøkelsen.
  • Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden 10. mai til 4. juni 2012.
  • Resultatene er vektet mot populasjonen basert på geografi, bransje og bedriftsstørrelse.