spekter.no>Spekter mener>Høringssvar – forslag til tilpasning av ektefellepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til alderspensjon

Det vises til høringsbrev datert 20. desember 2020.

Arbeidsgiverforeningen Spekter gir tilslutning til at brutto ektefellepensjon erstattes av nettoberegnet ektefellepensjon fra 67 år og at nettoytelsen er ordinær sats (9 prosent) for de som i dag har behovsprøvd ektefellepensjon og dobbel sats (18 prosent) for de som i dag ikke har behovsprøvd ektefellepensjon.

Som departementet selv uttaler er reglene for samordning av brutto ektefellepensjon noe av det mest kompliserte regelverket i pensjonssystemet. Overgang til netto-ytelser vil forenkle dette vesentlig.

Som det fremgår av høringen kan det senere bli foretatt endringer i folketrygdens ytelser til etterlatte som innebærer at det blir behov for ytterligere justeringer av ektefellepensjonen i de offentlige tjenestepensjonsordningene.

Spekter legger til grunn at den foreslåtte endringen av departementet er vurdert å ligge innenfor de rammer som følger av lover, rettsavgjørelser og EØS-avtalens regelverk. 

Følg også høringen på Regjeringens nettsider