spekter.no>Spekter mener>Høringssvar – forslag til ny forskrift om arbeid på kjøretøy og oppheving av forskrift 13. mai 2009 nr. 591 om kjøretøyverksteder

Vi viser til Statens vegvesens brev av 10. januar 2020. Bakgrunnen for forslaget om ny forskrift på verkstedområdet er delvis begrunnet i endringer i vegtrafikkloven, delvis i behov for modernisering av forskriften som følge av den teknologiske utviklingen og delvis i behovet for å tydeliggjøre ansvar og plikter. En fortsatt offentligrettslig regulering av kjøretøyverkstedene vil etter vår vurdering bidra til å tydeliggjøre verkstedenes rolle og ansvar når det gjelder trafikksikkerhet på veg.

Forskriften må bidra til sunne og like konkurranseforhold

I tillegg til fokuset på trafikksikkerhet er vi meget tilfreds med at det er lagt vekt på at forskriftsreguleringen også har til hensikt å bidra til sunne og like konkurranseforhold i verkstebransjen.

Gjennom bransjeprogrammene mot useriøsitet i arbeidslivet samarbeider Spekter og de øvrige partene i arbeidslivet om å finne tiltak som fremmer et seriøst og velfungerende arbeidsliv.  Bransjeprogrammet for bilbransjen har satt fokus verkstedbransjen, og har etterlyst sterkere regulering av bransjen. Av høringsnotatet fremkommer det at omfanget av ulovligheter innen kjøretøyområdet er økende, eksempelvis gjennom ulovlig verksteddrift og brudd på regelverk om arbeidsforhold og lønn. I tillegg til å svekke trafikksikkerhetsarbeidet mener Spekter at useriøsitet i bransjen også svekker konkurransesvilkårene til de mange som opptrer lovgyldig. Samtidig mener vi det gir liten mening å innføre omfattende regler ovenfor virksomhetene, dersom disse i praksis bare følges opp av seriøse arbeidsgivere. Kontroll og tilsyn og effektive sanksjoner mot useriøse blir etter vår vurdering derfor avgjørende for å oppnå ønskede resultater. Forskriftens tydeliggjøring av ansvar og plikter slik de er foreslått er også viktig for å løfte seriøsiteten i bransjen.

Med bakgrunn i formålet om å bidra til trafikksikkerhet og sunne og like konkurransevilkår og å hindre kjøretøykriminalitet støtter Spekter forslaget til forskrift slik den foreligger.

Les høringen her