spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - gjennomføring av EUs direktiv om kollektiv rettighetsforvaltning og om åndsverklovens rekkevidde for nærstående rettigheter

Arbeidsgiverforeningen Spekter støtter innføringen av en ny lov, som sørger for transparens og kontroll av kollektiv forvaltning av opphavsrett.

Dette sikrer tilliten til avtaleordningen og gir bedre informasjon om forvaltningen av slike avtaler både til brukere og rettighetshavere.

Spekter mener det bør presiseres i forarbeidene at den nye loven ikke får anvendelse på tariffavtaler som også inneholder overdragelse av opphavsrett fra ansatte til arbeidsgiver. Dette er ikke berørt i høringsnotatet, men bør kunne forutsettes utfra lovens virkeområde.

 

Følg også høringen på Regjeringens nettsider