spekter.no>Spekter mener>Siste høringsuttalelser>Høringssvar - forslag om å øke den øvre aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år

Vi viser til mottatt høringsbrev datert 3. desember 2020

Spekter er uenig i at den øvre aldersgrensen i Staten heves til 72 år. Det vises til drøftingen av dette i Sysselsettingsutvalgets rapport av 11. februar 2021 (NOU 2021:2) der Spekter støtter flertallets vurdering.

Videre vises til flertallets uttalelse i Sysselsettingsutvalget vedrørende arbeidsmiljølovens aldersgrense for stillingsvern, der flertallet uttaler at hevingen av denne aldersgrensen i 2015 fra 70 til 72 år bør reverseres.

Følg også høringen på Regjeringens nettsider