spekter.no>Spekter mener>Høringssvar – forslag om fjerning av avgiftsfritak for varesendinger av lav verdi (350-kronersgrensa)

Det vises til høringsbrev datert 6. juni 2019.

Arbeidsgiverforeningen Spekter støtter hovedtrekkene i høringsforslaget.

I utformingen av regelverket knyttet til import av varesendinger, er det viktig at dette gjøres mest mulig enkelt og praktikabelt for så vel transportører, bedrifter og privatpersoner.

Det vises i den forbindelse til særskilt høringsuttalelse gitt av Posten Norge AS, som er medlem av Spekter. Spekter gir tilslutning til de synspunkter som gis i denne høringsuttalelsen m.h.t. hvordan ordningen praktisk kan legges opp.

Høringen kan leses her:

Høring - forslag om fjerning av avgiftsfritak for varesendinger av lav verdi (350-kronersgrensa)