spekter.no>Spekter mener>Høringssvar – forslag til utfasing av forsørgingstillegg til alderspensjon i folketrygden

Arbeidsgiverforeningen Spekter støtter departementets forslag om at det ikke innføres ordninger i ny alderspensjon fra folketrygden som gir høyere ytelser til pensjonister som forsørger ektefelle eller barn.

Videre støttes en gradvis utfasing av forsørgingstillegg gitt etter dagens regler.

Både likestillingsmessige hensyn og intensjonene bak pensjonsreformen, med vektlegging av arbeidslinjen, tilsier at forsørgingstilleggene fases ut og ikke videreføres i ny folketrygd.

Spekter støtter departementets forslag om at utfasing av dagens regler skjer gradvis fra 2024 og med full utfasing fra 2027 og at det fra 2021 ikke innvilges nye barnetillegg.

 

Følg også høringen på Regjeringens nettsider