spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - NOU 2016 14 - Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial

Å gi bedre læring for elever med stort læringspotensial vil kunne styrke forutsetningene for en vellykket omstilling i norsk arbeidsliv. I tillegg må det være et selvstendig mål for norsk skole at alle elever, også de med stort læringspotensial, gis opplæring tilpasset deres forutsetninger.

Spekter støtter derfor at det arbeides videre med utvikling av tiltak som retter seg særskilt mot denne gruppen. Spekter mener samtidig at utredningen i for liten grad argumenterer for effekter og gevinster av en slik satsing, blant annet for fremtidig produktivitetsvekst. En slik argumentasjon ville styrket utredningens gjennomslagskraft.