spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - Nasjonale deleksamener

Arbeidslivet er avhengig av tillit til utdanningene og at de holder kvalitativt høyt nivå. Særlig utdanninger som leder frem til autorisasjon eller et definert yrke er avhengig av at kompetansen svarer til tilnærmet det samme læringsutbyttet når utdanningene gis av forskjellige utdanningstilbydere.

Kunnskapsdepartementet har nå foreslått at det innføres såkalte nasjonale deleksamener i en del universitets- og høyskoleutdanninger, blant annet sykepleierutdanningen. Slike eksamener vil være felles for alle studenter i landet på de respektive utdanninger. En innføring av nasjonale deleksamener krever forskriftsendringer i rammeplanene for utdanningene.

Spekter mener at å utvikle nasjonale deleksamener er et skritt i riktig retning for å sikre sammenlignbar kvalitet og støtter opp om de foreslåtte forskriftsendringer i rammeplanene som muliggjør dette. 

Les hele høringssvaret her: