spekter.no>Spekter mener>Spekter i høring på Stortinget om Nasjonal transportplan 2014-2023

Spekter la i sitt innspill til Transport- og kommunikasjonskomiteens behandling av NTP særlig vekt på nyinvesteringer, drift- og vedlikehold av infrastrukturen og kollektivtransporten som må til for å mobilisere mer arbeidskraft og sikre at folk kommer seg på jobb.

I tillegg uttrykte Spekter en særlig bekymring for godstransporten på jernbanen. Det haster nå enda mer enn før med vedlikehold og konkrete forbedringer i jernbanenettet, så godstogene kan komme fram når de skal.