spekter.no>Spekter mener>NTP - Ikke nok for å nå målet om moderne jernbane

I sin høringsuttalelse til Nasjonal transportplan (NTP) peker Spekter på at rammene ikke strekker til for å nå regjeringens målsetting om et moderne vei- og banenett innen 20 år. Spekter støtter likevel hovedlinjene i forslaget til Nasjonal transportplan 2014-2023 som ble lagt frem av samferdselsetatene og Avinor AS tidligere i år.

InterCitytog til Lillehammer

- Spekter støtter de strategier som forslaget til NTP bygger på. Vi vil spesielt understreke viktigheten av den sterke vektleggingen av drift og vedlikehold både for vei og jernbane, sier Åge Lien, Spekters direktør for sektorpolitikk.

Spekter uttrykker full støtte til prioriteringene som er gjort innenfor etatenes forslag. I tråd med regjeringens ambisjoner, er det imidlertid et behov for investeringer utover dette. Spekter vil peke på behovet for en kraftig forsert framdrift for de mest betydningsfulle samferdselsprosjektene, og at det samtidig nedfelles definerte ferdigstillelsestidspunkter for disse. Spekter vil spesielt peke på at det er de mest samfunnsviktige jernbaneprosjektene som i særlig grad bør forseres i kommende planperiode.

- For Spekter er det grunnleggende at samferdselspolitikken og NTP er et virkemiddel for å møte de utfordringer Norge står overfor i årene fremover, blant annet når det gjelder miljø og klima, befolkningsutvikling i de større byene, langsiktig bærekraftig næringsutvikling, effektiv samfunnsdrift og behov for arbeidskraft, understreker Lien.

Intercitynettet på Østlandet må prioriteresSærlig viktig mener Spekter det er at intercitynettet på Østlandet må ferdigstilles innenfor planperioden, dvs. innen 2023. Jernbaneverkets utredning har vist at det er realistisk å planlegge og bygge ut intercity-triangelet i løpet av ti år, gitt forutsigbar finansiering.

- Det er avgjørende å få et forpliktende vedtak i behandlingen av Nasjonal transportplan 2014-23 for å få dette til, avslutter Lien.