spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt

Etter vår oppfatning er det verken behov for å innføre en plikt for arbeidsgivere til å utarbeide lønnsstatistikk fordelt på kjønn på virksomhetsnivå, eller behov for å innføre en rett til å få lønnsopplysninger ved mistanke om lønnsdiskriminering.

Spekter mener dagens vern når det gjelder lønnsdiskriminering er tilstrekkelig og at eksisterende instanser er i stand til å fange opp tilfeller av diskriminering. I tillegg er de fleste av Spekters virksomheter omfattet av offentlighetsloven og/eller sentrale bestemmelser hvor det allerede er full offentlighet om bruttolønn. I Spekters medlemsvirksomheter som har overenskomst er det i tillegg avtaler om tilgang til lønnsdata.  

Når det nå likevel foreligger forslag om å innføre slike reguleringer, mener Spekter at lønnsdata må anonymiseres og kun gjøres kjent innad i virksomheten. Spekter er videre enig med departementet at de bør foreligge en begrunnet mistanke for å få rett til innsyn, og mener også at retten til å kreve innsyn bør legges til den tillitsvalgte. 

Les hele høringssvaret her: