spekter.no>Spekter mener>Arbeidsrettede tiltak

Manglende utredning av konsekvenser for virksomhetene, og det faktum at utvalget selv er delt i sine anbefalinger gjør det vanskelig for Spekter å direkte støtte noen av modellene i høringen om Arbeidsrettede tiltak (Brofossutvalget).

Utvalget har fått som oppgave å gjennomgå skjermede virksomheters rolle og plass i arbeidsmarkedspolitikken, og har fremmet forslag til hvordan de arbeidsrettede tiltakene for personer med nedsatt arbeidsevne bør innrettes i framtiden. Utvalget har blant annet anbefalt mer bruk av tiltaksplasser i det ordinære arbeidslivet, større vekt på individuell tilpasning og en forenkling av de arbeidsrettede tiltakene.

Må også tilpasses arbeidsgivers behov

Spekter stiller seg bak målet med å få flere over fra uføretrygd og inn i arbeidslivet samt å bidra til å skape et mer inkluderende og mangfoldig arbeidsliv. Gode erfaringer med tiltak der man følger opp personer med nedsatt arbeidsevne i ordinære virksomheter tilsier at dette er et virkemiddel man bør bruke i større grad.

Av rapporten på 334 sider er arbeidslivets behov og økonomiske og administrative konsekvenser for virksomhetene knapt behandlet. Derfor mener Spekter at man må utrede dette nærmere før man går videre med arbeidet.

Spekter mener likevel det kan være hensiktsmessig med en økt bruk av tiltak i ordinære virksomhet under visse forutsetninger ved å:

  • minske risiko for arbeidsgiver
  • etablere individrettede og fleksible ordninger
  • unngå innlåsningseffekter
  • bruke lønnstilskudd i større grad da evalueringer viser til at lønnstilskudd er et svært effektivt tiltak
  • etablere god kvalitet og gode systemer for oppfølging og veiledning fra Arbeids- og velferdsetaten og til virksomhetene

Utvalget er splittet i anbefalingene

Utvalget gjennomgår og foreslår tre alternative modeller for arbeidsrettet rehabilitering:
Modell 1; Individretting og forhåndsgodkjenning
Modell 2; Arbeidsinkluderingsmodellen
Modell 3; Modell for konkurranseutprøving

Utvalget er delt i anbefalingene av modell. Når i tillegg de økonomiske og administrative konsekvensene for virksomhetene og arbeidslivet ikke er tilstrekkelig belyst ønsker ikke Spekter å ta stilling til hvilken modell for arbeidsrettet rehabilitering som bør være den foretrukne.