spekter.no>Publikasjoner>Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2018

Faktaboken fra STAMI om arbeidsmiljø og helse gir på bakgrunn av nasjonale datakilder et overblikk over status og utviklingstrekk på arbeidsmiljøområdet. Arbeidsmiljø viser til arbeidets innhold og organisering, samt egenskaper ved omgivelsene der arbeidet utføres. I mange sammenhenger er arbeid en kilde til god helse.

Noen fakta:

De fleste norske arbeidstakere vurderer eget arbeidsmiljø og egen helse som god, og sammenliknet med yrkesaktive i Europa er norske yrkesaktive blant dem som er aller mest fornøyd med forholdene på arbeidsplassen. 90 prosent sier de er ganske eller svært fornøyd med jobben.

Norge er blant landene i Europa med høyest sysselsetting, og sammenliknet med land i Europa har vi særlig høy sysselsetting blant kvinner og eldre. Andelen av befolkningen som er i arbeidsstyrken har økt fra 65 prosent i 1976 til 71 prosent i 2016.

Norsk arbeidsliv kjennetegnes av høy omstillingsgrad og høye krav i jobben, men de fleste opplever også stor grad av selvbestemmelse i arbeidssituasjonen.

Høy kompetanse er antatt å bli enda viktigere framover på grunn av internasjonal arbeidsdeling, teknologisk utvikling og automatisering. Samtidig antas det at kompetansekravene vil endres oftere og raskere, noe som vil medføre at man i framtidens arbeidsliv vil stille enda større krav til personlige evner og sosiale ferdigheter som læringsevne, samarbeidsevne og endringsvilje.

Den gjennomsnittlige tiden vi tilbringer på jobb, og forekomsten av nattarbeid og lange arbeidsuker har vært rimelig stabil over en 15-års periode. 24 prosent arbeider deltid i Norge, mens deltidsandelen i EU er på 19 prosent. Kvinners gjennomsnittlige arbeidstid har siden 1983 økt med om lag én time. Mange kvinner jobber fortsatt deltid, selv om andelen er synkende. I 1980 jobbet 47 prosent av kvinnene heltid, i 2016 var andelen økt til 63 prosent.

I løpet av de siste 30 årene er det blitt stadig mindre forskjell på kvinners og menns yrkesaktivitet, men det har ikke skjedd en tilsvarende utjevning i arbeidstiden. Den gjennomsnittlige avtalte ukentlige arbeidstiden for kvinner var 31,8 timer og for menn 36,6 timer.

Veksten i tjenesteytende sektor har ført til at stadig flere jobber i yrker preget av kunde-, bruker- og pasientrelasjoner med utfordringer knyttet til emosjonelle krav, rollekonflikter og i enkelte yrkesgrupper vold og trusler.

De største helseutfordringene blant norske yrkesaktive, både når det gjelder omfang og kostnader i form av redusert helse, sykefravær og uførhet, er muskel og skjelettlidelser og lettere psykiske lidelser som angst og depresjon. Forekomsten av muskel- og skjelettplager har ikke endret seg de siste 20 årene. Forekomsten av psykiske plager har økt noe siden 2009, men er på samme nivå som i 2003. Psykiske lidelser har i de senere år blitt mer utbredt som medisinsk årsak til både sykefravær og uføretrygd.

Les mer og last ned faktaboken hos Stami:

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2018

STAMI ga også ut tilsvarende faktabok i 2015