spekter.no>Publikasjoner>Behovet for arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren fremover

Rapporten fra SSB (rapport 2014/14) presenterer ulike fremskrivninger for bemanningsbehovet innen helse- og omsorgssektoren frem til 2060. En dobling de neste 50 årene er et forsiktig anslag. Mer realistisk er at sektorens andel av samlet sysselsetting blir mer enn en tredel i 2060.

Bemanningsbehovet i helse- og omsorgssektoren vil øke sterkt fremover, særlig etter 2020. Selv uten standardforbedringer, kan det bli doblet frem til 2060. Med nøktern standardvekst kan sektorens andel av samlet sysselsetting bli mer enn en tredel i 2060.

Behovet fremskrives til 2060 ved å kombinere Statistisk sentralbyrås fremskrivninger av befolkningen fordelt på alder og kjønn med informasjon om blant annet bruken av helse- og omsorgstjenestene (HO-tjenestene), blant kvinner og menn i ulike aldre.