spekter.no>Publikasjoner>Spekter og LO Stats permitteringsveileder

Veien til gode prosesser ved behov for permitteringer i virksomhetene. Spekter og LO Stat har i fellesskap utarbeidet denne permitteringsveilederen.

Om en virksomhet befinner seg i en situasjon der permitteringer av de ansatte kan være nødvendig, står både ansatte, ledere og tillitsvalgte i en krevende situasjon.

Hensikten med denne veilederen er å bidra til å gi aktørene et bedre kunnskapsgrunnlag når det gjelder bestemmelsene om permitteringer, samt å gi råd om hvordan partene kan samhandle slik at prosessen blir så god som mulig. Ved permitteringer er det noe som må gjøres, men i denne veilederen vil vi også gi tips om hva som kan være lurt å gjøre.

Bestemmelsene rundt permitteringer er nedfelt i hovedavtalen §§ 18 - 24 og beskriver grunnlaget for permittering og hvordan man skal gå fram.