spekter.no>Publikasjoner>Hovedavtalen og den norske modellen

For å gi en praktisk oversikt over viktige sider ved hovedavtalen og den norske modellen, har Spekter og arbeidstakerorganisasjonene i Spekterområdet gått sammen om å utarbeide et hefte til bruk i opplæring.

Utgangspunktet for utgivelsen, er at det partene mener det er et behov for grunnleggende opplæring i hvordan samarbeidsmodellene i Norge har oppstått og hvorfor det er blitt slik det er i dag.

Heftet tar for seg den politiske utviklingen i Norge helt fra da den industrielle revolusjonen for alvor trådte inn i historien på 1800-tallet, inngåelsen av den første hovedavtalen i 1935 og hvordan samarbeidet mellom partene har utviklet seg.

Hovedavtalens betydning i utviklingen av norsk arbeidsliv er dårlig dekket i lærebøker både i videregående skole og ved universiteter og høyskoler. Hensikten med dette heftet er derfor å gi en oversikt over hovedavtalens bakgrunn, innhold og rolle i den norske arbeidslivsmodellen, med særlig referanse til partene i Spekter-området.

Heftet kan brukes til opplæring i hovedavtalen og kan gjerne ses i sammenheng med heftet Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte.

Alle Spekters medlemsvirksomheter vil i nærmeste framtid få tilsendt noen eksemplarer av heftet. Det kan også bestilles hos post@spekter.no eller lastes ned her: