spekter.no>Publikasjoner>Lederes handlingsrom i statlige virksomheter og helseforetak

For å få frem faktagrunnlag om lederutfordringer og endringsmuligheter mener Spekter det er viktig å ta utgangspunkt i den konkrete ledersituasjonen. Vi ga derfor professor Tom Colbjørnsen ved Handelshøyskolen BI i oppdrag å gjennomføre en undersøkelse blant topplederne i statlig eide selskaper og helseforetak.

Arbeidsgiverforeningen Spekter har i lengre tid engasjert seg i topplederes handlingsrom oggjennomføringsevne generelt, og i statlig eide virksomheter spesielt, da sistnevnte ofte haret særskilt ansvar og samfunnsoppdrag.

Temaet har også blitt ytterligere satt på dagsorden de siste årene, blant annet i forbindelsemed at Gjørv-kommisjonen pekte på viktigheten av handlekraft og gjennomføringsevne.

For å styrke lederes grunnlag for å utøve sin lederrolle på en aktiv og konstruktiv måte,er det viktig å ta utgangspunkt i den konkrete ledersituasjon når dokumentasjon og analyserskal gjennomføres som grunnlag for utforming av nødvendige endringstiltak.

For å få et bedre faktagrunnlag i vårt videre arbeid med temaet, ønsket vi å få dokumentert hvordan toppledere opplever og vurderer sitt handlingsrom og mulighet for å utøvegjennomføringskraft.

Den foreliggende rapport er utarbeidet av professor Tom Colbjørnsen ved Handelshøyskolen BI.Rapportens innhold og konklusjoner står for Tom Colbjørnsens regning.

Last ned rapporten her: