spekter.no>Publikasjoner>Frivillig deltid - kun et spørsmål om tid?

På oppdrag fra Spekter og Fagforbundet har AFI utarbeidet en rapport om frivillig deltid (AFI-rapport 4/2014). Rapporten forsøker å gi svar på hvor mange kvinner velger å å jobbe frivillig deltid.

I Norge er deltid en ganske vanlig arbeidsmarkedstilknytning blant kvinner. 40 prosent av arbeidende kvinner i Norge arbeider deltid. Samtidig vekker deltidsarbeidet bekymring blant politikere, partene i arbeidslivet og forskere, fordi man antar at deltid medfører en rekke økonomiske ulemper både for kvinnene det gjelder og for samfunnet som helhet. Til tross for disse bekymringene arbeider kvinner deltid. Hvorfor gjør de det? I denne rapporten prøver vi å finne frem til noen svar på dette spørsmålet. Overordnet gir analysene som presenteres i rapporten grunn til å hevde at deltid i liten grad er et spørsmål om tid; deltid handler ikke om at 37,5 timer i seg selv er for mange arbeidstimer for mange kvinner. Kvinners deltidsvalg kan snarere ses som et spørsmål om familieøkonomi, opplevelse av egen helse, mestringsstrategier og et kulturelt mandat som legitimerer arbeidstidsreduksjon og tilbake­trekning fra arbeidsmarkedet for kvinner.

I prosjektet har vi kombinert kvantitative analyser av et allerede eksisterende statistisk datasett med analyser av intervjuer vi har foretatt med ansatte i ulike yrkesgrupper ved norske sykehus. På bakgrunn av dette datamaterialet har vi utforsket hvilken betydning helse, arbeidsgivernes innstilling, økonomi, morsrollen og kultur har for kvinners valg av deltid.