spekter.no>Publikasjoner>Alle gode krefter - Mangfold og konkurranse i helse- og omsorgssektoren
Alle gode krefter - Mangfold og konkurranse i helse- og omsorgssektoren
Alle gode krefter - Mangfold og konkurranse i helse- og omsorgssektoren

På oppdrag fra Arbeidsgiverforeningen Spekter, har Oslo Economics utarbeidet rapporten «Mangfold og konkurranse i helse- og omsorgssektoren».

Regjeringen har signalisert at de ønsker å benytte «alle gode krefter» for å øke kapasiteten i det offentlige tjenestetilbudet. I praksis betyr dette at private virksomheter, enten de er ideelle eller kommersielle, skal få en større plass i tjenesteproduksjonen. Regjeringens innføring av «fritt behandlingsvalg» kan ses på som en konkretisering av denne politikken i helsesektoren, der man også ønsker å stimulere til økt konkurranse om pasientene, blant annet for å redusere ventetid.

Med dette som bakgrunn engasjerte Spekter Oslo Economics til å foreta en kartlegging av erfaringene med bruk av konkurranse og anbud innenfor utvalgte tjenesteområder i helse- og omsorgssektoren. Dette inkluderer å vurdere hva det konkurreres om i anbudene, og hva som er effekten for marked og tilbydere.

Prosjektet er basert på gjennomgang av litteratur, strategidokumenter, statistikk og intervjuer med sentrale offentlige og private aktører i spesialisthelsetjenesten og innen kommunal omsorg.

I løpet av kartleggingsperioden har kjøp fra private ved anbudskonkurranse i spesialisthelsetjenesten vært i endring. For det første har de regionale helseforetakene i egen regi utarbeidet forbedringstiltak som følge av tidligere evalueringer. Deretter har de i henhold til Regjeringens føringer utarbeidet nye offensive strategier for kjøp av private helsetjenester. Erfaringene som det redegjøres for i rapporten baseres dermed på praksis knyttet til tidligere strategier.

Rapporten gir imidlertid nyttig kunnskap og innsikt i hvordan anbud og konkurranse har fungert. Blant annet pekes det på;

  • RHFene har styrket sitt arbeid med anbud og konkurranse betydelig de siste årene. Systemet og prosessene med anbud er blitt betydelig forbedret.
  • Til nå har det vært politisk styrt hva som skal ut på anbud, hvor det skal skje og omfang av det. Det har i mindre grad vært strategiske vurderinger fra virksomheten selv som har dannet grunnlag for hvilke oppgaver som har vært lagt ut på anbud. Anbudene i kommunene har stort sett dreid seg om virksomhetsoverdragelse innenfor sykehjem og barnehager.
  • Prosessene i spesialisthelsetjenesten har i hovedsak vært rettet mot tjenester for å ta aktivitetstopper i helseforetakene og som supplement på områder hvor det offentlige har for liten kapasitet.
  • Rapporten har ikke funnet belegg for at effekten av anbud er bedre kvalitet, men det er eksempler på økt effektivitet og prisene er gått noe ned
  • Innretningen på anbudsprosessene har vært lagt slik at leverandørene med tiden har blitt likere hverandre og det er lite som tyder på at innovasjon og fornyelser er stimulert

Les hele rapporten:

Mangfold og konkurranse

Alle gode krefter - Mangfold og konkurranse i helse- og omsorgssektore